FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XIX ƏSR

 

ƏRƏFƏ 1800

 

 

1772-1778

  Johann Caspar Lavater

Video-Az.

 

 Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe

 

 İsveçrə yazıçısı, ilahiyyatçı və şair, fizionomist Yohann Kaspar Lafaterin(1741-1801) alman dilində yazdığı  "Fizioqnomik elementlər" adlı dördcildlik məşhur əsəri

Video-En.

 


1778

 Gotthold Ephraim Lessing

 Video-Az.

 

Nathan der Weise

 Alman şairi, dramaturqu, və sənət nəzəriyyəçisi, alman klassik ədəbiyyatının banisi Qothold Efraim Lessinqin(1729-1781) "Müdrik Natan" adlı fəlsəfi dramı.

 Video-En.1792

 Karl Fröhlich

 Video-Az.

 

Über den Menschen und seine Verhältnisse

 Alman filosofu Karl  Frölixin(1759-1829) özünün "Insan və onun halları barədə" adlı əsərində sübut etməyə çalışır ki, insanların bütün bədbəxtlikləri xüsusi mülkiyyətdən irəli gəlir.

 Video-En.


 


1795

 August Wilhelm von Schlegel

 Video-Az.

 

Briefe über Poesie, Silbenmaaß und Sprache

 Alman şari, ədəbiyyat tənqidçisi və filosofu, kiçik qardaşı Karl Vilhelm Fridrix Şlegellə birgə alman romantizminin yaradıcılarından və əsas nəzəriyyəçilərindən biri olan Avqust Şlegelin(1767-1845) "Şeir, prosodiya və dil haqqında" adlı məqaləsində Schlegel şer formalarının mənşəyinin fəlsəfi izahını verməyə çalışır.

 Video-En.1795

 Caroline (Böhmer-Schlegel-Schelling)

 Video-Az.

 

Briefe über Poesie, Silbenmaaß und Sprache

 Alman yazıçısı və tərcüməçisi, romantizm dövrünün şair və mütəfəkkirlərinin ilham pərisi, əvvəllər Avqust Şlegelin və sonradan Şellingin həyat yoldaşı Karolinanın (1763-1809) "Erkən romantizmdən məktublar"ı .

 Video-En.


 

1800

  Immanuel Kant

Video-Az.

 

 Logik

 

 Alman filosofu İmmanuel Kantın(1724-1804) "Məntiq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1800

  Johann Georg Hamann

Video-Az.

  

Metakritik über den Purismus der Vernunft

 

 Alman filosofu, Herderin müəllimi Yohann Georq Hamanın (1730—1788) ölümündən sonra çap olunan  "Zəkanın purizminin metatənqidi" adlı əsərində Maarifşiliyin, insan zəkasının özünəvurğunluğunun, Kantın və Herderin əleyhinə çıxış edir. Zəka da, dərrəkə də fərdidir, tarixidir, situativdir. Nə maarifçilərin ümumi sağlam fikri(common sens), nə də Kantın "xalis zəka"sı mövcud deyildir. Sonradan Herder də Hamanın təsiri altına düşərək AntiKant mövqeyində durdu. Onun təsiri altına düşən yalnız Herder deyildi. Hamanın dil haqqında, dahilik haqqında, yardıcılıq haqqında, poeziyanın ilkinliyi haqqında fikirləri həmçinin Qöteyə, bə bütün "Fırtına və təzyiq" hərəkatına güclü təsir göstərmişdir.

Video-En.

 

1800

 Johann Gottlieb Fichte.

Video-Az.

  

 Die Bestimmung des Menschen

 Alman filosofu Yohann Qotlib Fixtenin(1762-1814) "İnsanın təyinatı" adlı əsəri

Video-En.

  

1800

 Novalis

 Video-Az 

 

 Hymnen an die Nacht

 

  Alman şairi və filosofu, alman romanntizminin görkəmli nümayəndələrindən biri Novalisin(1772-1801) "Gecəyə ünvanlalan himnlər" adlı əsəri 

 Video-En

 

1800

 Friedrich Schleiermacher

Video-Az.

  

 Monologen

 Alman filosofu Fridrix Şleyermaxerin(1768-1834) "Monoloqlar" adlı əsərində etik konsepsiyalar romantizm ruhunda şərh olunur.

 Video-En.

 

1800

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Video-Az.

 System des transcendentalen Idealismus

  

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin(1775-1854) "Trassendental idealizm sistemi" adlı əsəri

 Video-En.


1800

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Sosial quruluşun təbii qanunlarının təhlili təcrübəsi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

XIX ƏSR

 

1801

 

 

 

1801

 Johann Gottlieb Fichte

Video-Az.

 

 Sonnerklare Bericht an das grössere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie.

Ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen

 

 Alman filosofu Yohann Qotlib Fixtenin(1762-1814) "Yeni fəlsəfənin əsl mahiyyəti barədə geniş kütləyə günəş kimi aydın məlumat" adlı əsəri

 Video-En.


1801

 Friedrich Schiller

 Video-Az.

 

Über das Erhabene

  

 Alman filosofu Fridrix Şillerin(1759-1805) "Möhtəşəmlik haqqında" adlı əsəri

 Video-En.


1801

  Friedrich Heinrich Jacobi

Video-Az.

 

 Über das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen

 

  Alman filosofu və yazıçısı, teizm mövqeyində dayanaraq Kantın, Fixtenin və Şellinqin rasionalizmini tənqid edən, "nihilizm" terminini ixtira edərək bu termini Maarifçiliyə tətbiq edən, "hiss və inam" fəlsəfəsinin müəllifi Fridrix Henrix Yakobinin(1743-1819) "Kritisizmin zəkanı dərrakəyə gətirib çıxarma cəhdi barədə" adlı əsəri

Video-En.

 

1801-

1804

 August Wilhelm von Schlegel

 Video-Az.

 

Über schöne Literatur und Kunst

 Alman şari, ədəbiyyat tənqidçisi və filosofu, kiçik qardaşı Karl Vilhelm Fridrix Şlegellə birgə alman romantizminin yaradıcılarından və əsas nəzəriyyəçilərindən biri olan Avqust Şlegelin(1767-1845) 1801-1804cü illərdə Berlində  oxuduğu "Gözəl ədəbiyyat və incəsnət haqqında " adlı kütləvi mühazirələr..

 Video-En.1801

 Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

 

Transcendentalphilosophie

 Alman şari, tənqidçisi və filosofu, böyük qardaşı Avqust Şlegellə birgə alman romantizminin əsas nəzəriyyəçilərindən biri olan Karl Vilhelm Fridrix Şlegelin(1772-1829) "Transsendental fəlsəfə" adlı əsəri

 Video-En.


1801

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

Du divorce

 

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Boşanma haqqında" adlı əsəri 

 Video-En.


1802

 

 

1802

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

 

Bruno. Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin(1775-1854) "Bruno, və ya şeylərin ilahi və təbii başlanğıcı barədə" adlı əsəri

 Video-En.


1802

 François-René, vicomte de Chateaubriand

Video-Az.

 

 Genie du christianisme

 

  Fransız yazıçısı, diplomatı və filosofu, fransız ədəbiyyatında romantizmin ilk nümayəndələrindən biri Fransua de Şatobrianın "Xristianlığın dühası" fəlsəfi traktatı

Video-En.

 

1802

  Pierre Jean Georges Cabanis

Video-Az.

 

 Rapports du physique et du moral de l'homme 

 

  Fransız filosofu Pyer Jan Jorj Kabanisin  "İnsanın fiziki və mənəvi aspektləri arasında münasibətlərə dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1802

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "İbtidai cəmiyyətin son zamanlar yalnız zəkanın köməyi ilə nəzərdən keçirilən qanunları" adlı əsəri 

 Video-En.


1803

 

 

1803

  Immanuel Kant

Video-Az.

 

 Über Pädagogik

Alman filosofu İmmanuel Kantın(1724-1804) "Pedaqogika haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1803

  Friedrich Karl von Savigny

Video-Az.

   

 Das Recht des Besitzes

 Alman hüquqşünası və tarixçisi, hüququn tarixi məktəbinin banisi Fridrix Karl fon Savininin(1779-1861) "Sahib olmaq hüququ" adlı əsəri ona dünya şöhrəti gətirmişdir.

Video-En.

 

1803

  Henri Saint-Simon

Video-Az.

 

   Lettres d'un habitant de Genève

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti Henri Sen-Simonun işıq üzü gərən ilk əsəri: "Cenevrə sakininin öz müasirlərinə məktubları"

Video-En.

 

1803

 Maine de Biran 

Video-Az.

 

  Influence de l'habitude sur la faculté de penser

 

  Fransız filosofu və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biran özünün "Vərdişin düşünmə qabiliyyətinə təsiri" adlı əsərində Kondilyakın ardınca gedərək anadangəlmə biliyi inkar edir, ideyaların mənbəyi kimi duyğuları, duyğuların səbəbi kimi isə xarici obyektləri qəbul edir.

Video-En.

 

 

1804

 

 

1804

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

  

 Philosophie und Religion

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin(1775-1854) "Fəlsəfə və din" adlı əsəri

 Video-En.


1804

  Immanuel Kant

Video-Az.

 

 Opus Postumum

 Alman filosofu İmmanuel Kantın(1724-1804) ölümündən sonra "Opus Postumum" adı altında çap olunan tamamlanmamış son əsəri 

Video-En.

 

1804-06

 Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

  

 Philosophische Vorlesungen

Aus Den Jahren 1804 Bis 1806

 Alman şari, tənqidçisi və filosofu, böyük qardaşı Avqust Şlegellə birgə alman romantizminin əsas nəzəriyyəçilərindən biri olan Karl Vilhelm Fridrix Şlegelin(1772-1829) "Fəlsəfi mühazirələr"i

 Video-En.


1804

 Johann Friedrich Herbart

 Video-Az.

  

 Die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung

 Alman filosofu və pedaqoqu Yohann Fridrix Herbartın(1776-1841) "Dünya haqqında estetik təsəvvür təhsil işinin əsası kimi" adlı əsəri

 Video-En.


1805

 

 

1805

  Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de la maladie mentale (Thèse de médecine)

Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ehtiraslar (affektlər) ruhi pozğunluğun səbəbləri, simptomları və müalicə üsulları kimi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1807

 

1807

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

Phänomenologie des Geistes

 

Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831)(1770-1831) "Ruhun fenomenologiyası" adlı əsərinin başlıca ideyası ondan ibarətdir ki, həqiqi bilik bilik sistemi olmalıdır, həqiqi elm isə bir-biri ilə əlaqədar olan elmlər sistemi olmalıdır. Həqiqi olmayan biliyi Hegel eyni zamanda təbii bilik, adi bilik, real olmayan bilik terminləri ilə də ifadə edir. 

Video-En.

 

 

1808

 

 

1808

  Johann Gottlieb Fichte

 Video-Az.

  

 Reden an die deutsche Nation

 Alman filosofu Yohann Qotlib Fixtenin(1762-1814) "Alman millətinə müracət" adlı əsəri

 Video-En.


1808

   Henri Saint-Simon

Video-Az.

 

 Introduction aux travaux scientifiques du XIX siècle

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri Sen-Simonun "XIX əsrin elmi əsərlərinə giriş" adlı əsərində qeyd edir ki, elm bu vaxta qədər yalnız təcrübələrlə məşğul olmuşdur, yalnız faktları tədqq etmişdir. Bu, çox məhsuldar olmuşdur, amma indi ümumi nöqteyi-nəzərə yetişmək gərəkdir. Bütün xüsusi elmlər ümumi elmin yalnız elentləridir. Bu ümumi elm isə müsbət elmdir, pozitiv fəlsəfədir. Elm həm özünün bütövlüyümdə, həm də hissələrində yalnız nisbi və müsbət xarakterə malik olmalıdır. İnsani biliklər artıq o vəziyyətə gəlib yetişmişlər ki, bu vəziyyətdə onları ümumiləşdirmək və onlardan mükəmməl bir bina tikmək lazımdır.

Video-En.

 

1808

  François Marie Charles Fourier

Video-Az.

 

 Théorie des quatre mouvements et des destinées générales

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, utopist, feminizm termininim müəllifi Fransua Mari Şarl Furye özünün "Dörd hərəkət və ümumi talelər nəzəriyyəsi" adlı əsərində gələcəyin ideal cəmiyyətini ayrı-ayrı əmək ittifaqlarının federasiyası kimi təqdim edir. Falanster adlandırılan belə əmək ittifaqlarının hər birində 1500-2000 insan birləşir.

Video-En.

 

 

1809

 

 

1809

  Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

  

 Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit

 

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin(1775-1854) "İnsan azadlığının mahiyyəti barədə fəlsəfi tədqiqlər" adlı əsəri

 Video-En.


1809

  Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Lamarck

Video-Az.

 

 Philosophie zoologique

 

 Fransız alimi, ilk təkamül nəzəriyyəsinin müəllifi Jan Batist Lamarkın "Zoologiyanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1810

 

 

1810

 Johann Wolfgang von Goethe

 Video-Az 

 Zur Farbenlehre

 

  Alman şairi, dövlət xadimi, mütəfəkkiri və təbiətşünası Qötenin(1749-1832) "İşıq nəzəriyyəsinə dair" adlı əsəri

 Video-En


1810

   Henri Saint-Simon

Video-Az.

 

 Nouvelle Encyclopédie

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri Sen-Simonun "Yeni ensiklopediya" adlı əsərində qeyd edir ki, elm bu vaxta qədər yalnız təcrübələrlə məşğul olmuşdur, yalnız faktları tədqiq etmişdir. Bu, çox məhsuldar olmuşdur, amma indi ümumi nöqteyi-nəzərə yetişmək gərəkdir. Bütün xüsusi elmlər ümumi elmin yalnız elentləridir. Bu ümumi elm isə müsbət elmdir, pozitiv fəlsəfədir. Elm həm özünün bütövlüyümdə, həm də hissələrində yalnız nisbi və müsbət xarakterə malik olmalıdır. İnsani biliklər artıq o vəziyyətə gəlib yetişmişlər ki, bu vəziyyətdə onları ümumiləşdirmək və onlardan mükəmməl bir bina tikmək lazımdır.

Video-En.

 

1810

  Joseph de Maistre

Video-Az.

 

 Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines

 

  Fransız yazıçısı və moralist-filosofu Jozef de Mestrın Sankt-Peterburqda çap olunan "Siyasi təsisatların və digər insani qurumların meydana çıxması prinsipinə dair esse" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1811

 

 

1811

  Friedrich Heinrich Jacobi

Video-Az.

 

Von gttlichen Dingen und ihrer Offenbarung

 

  Alman filosofu və yazıçısı, teizm mövqeyində dayanaraq Kantın, Fixtenin və Şellinqin rasionalizmini tənqid edən, "nihilizm" terminini ixtira edərək bu termini Maarifçiliyə tətbiq edən, "hiss və inam" fəlsəfəsinin müəllifi Fridrix Henrix Yakobinin(1743-1819) "İlahi şeylər və onların vəhyi barədə" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1811

  Jeremy Bentham

Video-Az.

 Punishments and Rewards

 İngilis sosioliqu və hüquqşünası, siyasi liberalizmin ən böyük nəzəriyyəçilərindən biri, utilitarizm cərəyanının banisi İeremiya Bentamın(1748-1832) "Cəza və mükafat" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1812

 

 

1812

  Georg Wilhelm  Friedrich Hegel

Video-Az.

 

Wissenschaft der Logik.

1.

 

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831)(1770-1831) "Məntiq elmi" adlı əsərinin birinci cildi "Varlıq haqqında təlim" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Müəyyənlik(keyfiyyət), miqdar(kəmiyyət) və ölçü.

Video-En.

 

1812

  Maine de Biran

Video-Az.

 

 Essai sur les fondements de la psychologie

 

  Fransız filosofu və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biranın "Psixologiyanın əsasları barədə esse" adlı əsərində psixi qüvvələr xarici fiziki səbəblər zəminində izah edilir. İnsanın "Mən"i, onun daxili dünyası xarici dünyanın predmetləri ilə anologiyaya qədər anlaşıla bilməz. Lakin ruhun metafizik təbiəti anlaşılmaz olsa da, onun təzhürləri bizə özünümüşahidə zamanı aşkar olur. Şüurun əsası iradi səydir, ona müqavimət zamanı xarici şeylərin varlığı dərk olunur.

Video-En.

 

 

1813

 

1813

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

Wissenschaft der Logik.

2

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831)(1770-1831) "Məntiq elmi" adlı əsərinin ikinci cildi "Mahiyyət haqqında təlim" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Mahiyyət özlüyündə refleksiya kimi, təzahür və gerçəklik.

Video-En.

 

1813

  Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

 Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauerin(1788-1860) "Kafi əsas qanununun dördlü kökü haqqında" adlı əsəri onun doktorluq dissertasiyasıdır. Burada Şopenhauerin idrak nəzəriyyəsi ilkin versiyada şərh edilmişdir. 

 Video.-en


1813

   Henri Saint-Simon

Video-Az.

 

 Mémoire sur la science de l'homme

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri Sen-Simon özünün "İnsan haqqında elm barədə qeydlər" adlı əsərində insan haqqında pozitiv elmin yaradılmasını tələb edir, bu elm insanı və bəşəriyyəti xalis elmi nöqteyi-nəzərdən öyrənməlidir. Çünki bəşəriyyət də bütün üzvi aləm kimi qanunauyğun şəkildə inkişaf edir və bu inkişaf ali mükəmməlliyə aparıb çıxarır.

Video-En.

 

1813

   Henri Saint-Simon

Video-Az.

 

 Travail sur la gravitation universelle

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti Henri Sen-Simonun "Ümumi cazibə haqqında qeyd" adlı əsərində bütün hadisələrin izahını ümumdünya cazibə qanununda tapmağı çalışır.

Video-En.

 

 

1814

 

 

1814

   Henri Saint-Simon

Video-Az.

  

 De la Réorganisation de la société européenne

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti Henri Sen-Simonun "Avropa cəmiyyətinin yenidən təşkili" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1815

 

 

1815-29

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Cours de l'histoire de la philosophie.

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzen özünün "Fəlsəfə tarixi kursu" adlı əsərində belə bir platformadan çıxış edir ki, bütün fəlsəfi həqiqətlər artıq əvvəlki filosoflar tərəfindən söylənilmişdir, belə ki, fəlsəfə yeni həqiqətləri kəşf etməyə iddia edə bilməz. Fəlsəfə vəzifəsi köhnə fəlsəfi sistemlərin həqiqətlərindən tənqidi seçim etməkdir.

 Video-En.


1815

  Joseph de Maistre

Video-Az.

 

 Des délais de la justice divine

 

  Fransız yazıçısı və moralist-filosofu Jozef de Mestrın Sankt-Peterburqda çap olunan"İlahi ədalətin müddətləri barədə" adlı əsəri

Video-En.

 

1815

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Réflexions sur l’intérét général de l’Europe.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Ümumavropa mənafeyi barədə düşüncələr" adlı əsəri

 Video-En.

 

1816

 

1816

  Théodore Simon Jouffroy

Video-Az.

 

 Le sentiment du beau est différent du sentiment du sublime

 

 Fransız spiritualist filosofu, yazışısı və siyasi xadimi, Sorbonnanın və Kollec-de-Fransın professoru, Kuzenin tələbəsi Teodor Simon Juffruanın (1796-1842) "Gözəllik hissi ülvilik hissindən fərqlənir " adlı əsəri onun eyni ildə müdafiə etdiyi iki dissertasiyadan biridir.  

Video-En.

 

 

1816

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 Wissenschaft der Logik.

3.

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) "Məntiq elmi" adlı əsərinin üçüncü cildi "Anlayış haqqında təlim" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Subyektivlik, obyektivlik və ideya.

Video-En.

 

1816

  Arthur Schopenhauer 

Video-Az.

 

 Über das Sehn und die Farben

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauer(1788-1860) özünün "Görmə və rənglər haqqında" adlı əsərini onun ilk əsəri ("Kafi əsas qanununun dördlü kökü haqqında") ilə bağlı dahi alman mütəfəkkiri Hötenin ona təbrikinə cavab olaraq yazmışdir. Bu əsərdə Şopenhauer Nyutonun əleyhinə çıxış edən Höteni dəstəkləmişdir.

Video-En.

 

 

1816

  Théodore Simon Jouffroy

Video-Az.

 

De Causalitate.

Dissertatio philosophica

 

 Fransız spiritualist filosofu, yazışısı və siyasi xadimi, Sorbonnanın və Kollec-de-Fransın professoru, Kuzenin tələbəsi Teodor Simon Juffruanın (1796-1842) "Səbəbiyyət haqqında" adlı əsəri onun eyni ildə müdafiə etdiyi iki dissertasiyadan biridir.  

Video-En.

 

1817

 

 

1817

  Immanuel Kant

Video-Az.

 Vorlesungen über die philosophische Religionslehre edited by K. H. L. Pölitz

 Alman filosofu İmmanuel Kantın(1724-1804) oıümündən sonra çap olunan "Fəlsəfi teologiyaya dair mühazirələr"i

Video-En.

 

 

1817

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften.

1

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası" adlı əsərinin birinci cildi "Məntiq elmi" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Varlıq haqqında təlim, Mahiyyət haqqında təlim və Anlayış haqqında təlim

Video-En.

 

 

1817

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften.

2

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası" adlı əsərinin ikinci cildi "Təbiətin fəlsəfəsi" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Mexanika, fizika və üzvi fizika

Video-En.

 

 

1817

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften.

3

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası" adlı əsərinin üçüncü cildi "Ruhun fəlsəfəsi" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: subyektiv ruh, obyektiv ruh və mütləq ruh

Video-En.

 

1817

  Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 

 Hallucinations

 

 Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstələrdə hallyusinasiyalar haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1818

 

 

1818

  Maine de Biran

Video-Az.

 

 Fragments relatifs aux fondements de la morale et de la religion

 

  Fransız filosofu və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biranın "Əxlaqın və dinin əsaslarına aid olan fraqmentlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1818

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Recherches philosophiques.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Fəlsəfi tədqiqatlar" adlı əsəri

 Video-En.


 

1819

 

 

1819

  Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

Die Welt als Wille und Vorstellung

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauer(1788-1860) özünün "Dünya iradə və təsəvvür kimi" adlı əsəri ilə dünyanın sirrini aşdığını ehtimal etmişdir.

 Əsər dörd fəsildən, müəllifin öz təbirincə deyilərsə, dörd kitabdan ibarətdir. Birinci fəsildə müəllifin idrak nəzəriyyəsi, ikinci fəsildə ontologiyası, üçüncü fəsildə estetikası, və nəhayət dördüncü fəsildə etikası şərh olunmuşdur.

 Şopenhauerin öz idrak nəzəriyyəsinin şərhinə həsr etdiyi  birinci fəsil "Dünya mənim təsəvvürümdür" sözləri ilə başlayır və belə bir müddəadan çıxış edir ki, idrak iradənin xidmətindədir.

 Müəllifin ontologiyasının şərhinə həsr olunmuş olunmuş ikinci fəsilin əsas mənası ondan ibarətdir ki, dünya iradənin obyektivasiyasıdır.

 Şopenhauerin estetikasının şərh olunduğu üçüncü fəsildə müəllif belə bir müddəadan çıxış edir ki, həqiqi incəsənət idrakın iradənin xidmətdə durmaqdan xilas olma məqamıdır.

Nəhayət, Şopenhauerin öz etikasının  şərhinə həsr etdiyi üçüncü fəsildə həyata yönümlü iradənin təsdiqi və inkarı məqamları nəzərdən keçirilir.

Video-En-1, 2, 3, 4.

 

1819

   Henri Saint-Simon

Video-Az.

  

 L'Organisateur

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri Sen-Simonun "Təşkilatçı" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1820

 

 

1820

  Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Lamarck

Video-Az.

  

 Système analytique des connaissances positives de l’homme

  

 Fransız alimi, ilk təkamül nəzəriyyəsinin müəllifi Jan Batist Lamarkın "İnsanın pozitiv biliklərinin analitik sistemi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1821

 

 

1821

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Grundlinien der Philosophie des Rechts

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) "Hüququn fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1821

   Henri Saint-Simon

Video-Az.

 

   Du système industriel

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri Sen-Simonun "Sənaye sistemi haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1822

 

 

1822

  Auguste Comte

Video-Az.

 

 Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société

 

 Fransız filosofu Kontun ilk əsərlərindən olan "Cəmiyyətin reorqanizasiyası üçün zəruri olan elmi işlərin prospekti" adlı əsəri

Video-En.

 

1822

  François Marie Charles Fourier

Video-Az.

 

 Théorie de lʼUnité universelle

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, utopist, feminizm termininim müəllifi Fransua Mari Şarl Furye özünün "Ümumi birlik nəzəriyyəsi" adlı əsərində gələcəyin ideal cəmiyyətini ayrı-ayrı əmək ittifaqlarının federasiyası kimi təqdim edir. Falanster adlandırılan belə əmək ittifaqlarının hər birində 1500-2000 insan birləşir.

Video-En.

 

 

1823

 

 

1823-24

  Maine de Biran

Video-Az.

    

 Nouveaux es-sais d'anthropologies

 

  Fransız filosofu və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biranın "Antropologiyanın yeni təzrübələri" adlı əsərində insan həyatının üç mərhələsi barədə söhbət aşılır: hetvani, insani və ilahi. Bu mərhələlərin ayrılıqda ifadələri isə duyğu, iradə və məhəbbətdir. Əsərdə insanın Tanrı ilə münasibətlərinn psixoloji aspekləri barədə də söhbət açılıq.

Video-En.

 

 

1824

 

 

1824

  Henri Saint-Simon

Video-Az.

   

 Catéchisme des industriels

  

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri Sen-Simonun "İndustrialların katexizisi" adlı əsəri

Video-En.

 

1824

  Nicolas Léonard Sadi Carnot

Video-Az.

 

 Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance

 

  Fransız fiziki və ruyaziyyatçısı Sadi Karnonun "Odun hərəkətverici qüvvəsi və bu qüvvəni inkişaf etdirə bilən maşınlar haqqında düşüncələr" adlı, termodinamikanın əsasını qoyan əsəri eyni zamanda bütövlükdə texniki elmlərin və texnikanın fəlsəfəsinin təşəkkülündə mühüm rol oynamışdır.

Video-En.

 

 

1825

 

 

1825

  Henri Saint-Simon

Video-Az.

 

 Opinions litteraires, philosophiques et industrielles

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti Henri Sen-Simonun "Ədəbi, fəlsəfi və industrial düşüncələr" adlı əsəri

Video-En.

 

1825

  Henri Saint-Simon

Video-Az.

  

 Nouveau Christianisme

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti Henri Sen-Simonun "Yeni xristianlıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1826

 

 

1826

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Fragments philosophiques

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzenin "Fəlsəfi fraqmentlər" adlı əsərində qeyd edir ki, fəlsəfə naməlum dünyadan xəbərlər gətirir.

 Video-En.


1827

 

 

1827

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Démonstration philosophique du principe constitutif de la société

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Cəmiyyətin müəyyənedici prinsipinin fəlsəfi sübutu" adlı əsəri 

 Video-En.


 

1828

 

 

1828

 Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

 

 Philosophie des Lebens

 Alman filosofu Karl Vilhelm Fridrix Şlegelin(1772-1829) "Həyatın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.


 

1829

 

 

1829

  Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

 

Philosophie der Geschichte

  

 Alman filosofu Karl Vilhelm Fridrix Şlegelin(1772-1829) "Tarixin fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.


1829

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Histoire de la philosophie au XVIII siècle, 2 vol.

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzenin "XVIII əsrdə fəlsəfə tarixi" adlı əsəri 

 Video-En.


1829

  Sir William Hamilton

Video-Az.

 

 Philosophy of the Unconditioned

 

  

 İngilis-Şotland metafiziki ser Uilyam Hamiltonun "Şərti olmayanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1929

  Thomas Carlyle

Video-Az.

 

  Signs of the Times

  

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Zamanın işarələri" əsəri

Video-En.


 

 

1830

 


1830

  Auguste Comte

Video-Az.

        

 Cours de philosophie positive.

Tome 1.

 

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin birinci cildinin əsas ideyası "üç mərhələ qanunu"dur: birinci mərhələ teoloji mərhələdir. İkinci mərhələ metafizik mərhələ, üçüncü mərhələ isə pozitiv mərhələdir. pozitiv mərhələdə insanlar mahiyyət və səbəblər barəsində məsələləri müzakirə etməkdən imtina edirlər, bunun əvəsində isə obyektiv qanunları öyrənirlər. Çünki, Kontun fikrinə görə, mahiyyət və səbəblər barəsində məsələlər həllolunmazdır, belə ki, onları nə təsdiq, nə də təkzib etmək münkün deyildir.

Video-En.

 

1830

  Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

  

 Note sur la monomanie-homicide

  

 

 

Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirol özünün "Adam öldürməyə yönəli monomaniya barədə qeydlər" adlı əsərində ilk dəfə monomaniya terminini irəli sürmüşdür.

Video-En.

 

 

 

1831

 

 

1831

 Johann Wolfgang von Goethe

 Video-Az 

 

 Dichtung und Wahrheit: aus meinem Leben

  Alman şairi, dövlət xadimi, mütəfəkkiri və təbiətşünası Qötenin(1749-1832) "Poeziya və həqiqət: mənim həyatımdan" adını verdiyi avtibioqrafiyası 

 Video-En

 

 

1832

 

 

1832

 Johann Wolfgang von Goethe

 Video-Az 

 Faust. Eine Tragödie

 

  Alman şairi, dövlət xadimi, mütəfəkkiri və təbiətşünası Qötenin(1749-1832) şah əsəri olan "Faust" faciəsi

 Video-En


1832

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Philosophie der Religion

 

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) ölümündən sonra çap olunan "Dinin fəlsəfəsi" adlı əsəri

 

Video-En.

 

1832

  Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

   Aliénation mentale des illusions chez les aliénés

  

 Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstələrdə illüziya şəklində psixi xəstəlik haqqında" adlı əsəri 

Video-En.

 

1832

  Carl von Clausewitz

Video-Az.

 

 Vom Kriege

 Alman hərbi nəzəriyyəçisi, Prussiya generalı Karl fon Klauzevitsin (1780-1831) ölümündən sonra onun həyat yoldaşı tərəfindən çap etdirilən məşhur "Müharibə haqqında" traktatı

Video-En.

 

 

 

1833

 

 

1833-36

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

  

 Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.

 

  

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) ölümündən sonra çap olunan "Fəlsəfə tarixinə dair mühazirələr"i 

Video-En, 1, 2, 3.

 

 

1833

  Théodore Simon Jouffroy

Video-Az.

 

Mélanges philosophiques

 

 Fransız spiritualist filosofu, yazışısı və siyasi xadimi, Sorbonnanın və Kollec-de-Fransın professoru, Kuzenin tələbəsi Teodor Simon Juffruanın (1796-1842) "Fəlsəfi qarışıq" adlı əsəri

Video-En.


 

1933-34

  Thomas Carlyle

Video-Az.

 

  Sartor Resartus, the life and opinions of Herr Teufelsdröckh

  

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Dərzi" romanı uydurulmuş alnan filosofu Diogen Teyfelsdrökün (Diogenes Teufelsdrökh) "Geyim: onun mənşəyi və təsiri" adlı əsərinə şərh formasında yazılmışdır.

Video-En.


 

 

1834

 

 

 

1834

  Jeremy Bentham

Video-Az.

 

 Deontology, or The Science of Morality.

 v. 1

 

 İngilis sosioliqu və hüquqşünası, siyasi liberalizmin ən böyük nəzəriyyəçilərindən biri, utilitarizm cərəyanının banisi İeremiya Bentamın(1748-1832) iki cildlik "Deontologiya, və ya Əxlaq haqqında elm" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

 

1834

  Jeremy Bentham

Video-Az.

 

 Deontology, or The Science of Morality.

v. 2

 

 İngilis sosioliqu və hüquqşünası, siyasi liberalizmin ən böyük nəzəriyyəçilərindən biri, utilitarizm cərəyanının banisi İeremiya Bentamın(1748-1832) iki cildlik "Deontologiya, və ya Əxlaq haqqında elm" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

 

1834

  Théodore Simon Jouffroy

Video-Az.

 

Cours de droit naturel

 

 Fransız spiritualist filosofu, yazışısı və siyasi xadimi, Sorbonnanın və Kollec-de-Fransın professoru, Kuzenin tələbəsi Teodor Simon Juffruanın (1796-1842) "Təbii hüquq kursu" adlı əsəri

Video-En.


 

 

1835

 

 

 

1835-38

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.


 Vorlesungen über die Ästhetik

 

  

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) ölümündən sonra çap olunan "Estetikaya dair mühazirələr"i

Video-En.


1835

 David Strauß

 Video-Az.

  

 Das Leben Jesu

 Alman filosofu, tarxçisi, teoloqu və publisisti David Ştrausun(1808-1874) ikicildlk "İsanın həyatı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1835

  Auguste Comte

Video-Az.

        

 Cours de philosophie positive.

Tome 2.

  

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1835

  Alexis de Tocqueville

Video-Az.

  

 De la démocratie en Amérique

  

  Fransız siyasi xadimi və filosof Aleksis de Tokvilin  "Amerikada demokratiya haqqında" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

1836

 

 

1836

  Arthur Schopenhauer

Video-Az.

   

 Über den Willen in der Natur  

  

 Alman filosofu Artur Şopenhauer(1788-1860) "Təbiətdə iradə haqqında" adlı əsərində özünün şah əsərinin ("Dünya iradə və təsəvvür kimi") əsas ideyasını, bütün varlığın əsasında obyektiv iradənin durduğu barədə ideyanı bir qədər geniş, təfərrüatları ilə təqdim edir. İnsan özünün arzu və əzablarında, həyat eşqində həmin obyektiv iradəni bilavasitə olaraq hiss edir və dərk edir.  

Video-En.


1836

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Du vrai, du beau et du bien

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzenin "Həqiqət, gözəllik və xeyirxahlıq haqqında" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1836

   Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

  Nature

  

 Emerson özünün "Təbiət" adlı əsəri ilə trassendentalizvim əsasını qoydu.

Video-En.


1837

 

 

1837

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

  Philosophie der Geschichte

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin(1770-1831) ölümündən sonra çap olunan "Tarixin fəlsəfəsi" adlı əsəri

  

Video-En.

 

1837

 Moses Hess

 Video-Az.

  

 Heilige Geschichte der Menschheit von einem Junger Spinoza

 Alman yəhudi filosofu, siyasətçi, sionizmin sosialist qanadının banisi, ilk alman sosialistlərindən və kommunistlərindən biri, "gənc hegelçi", özgələşmə termininin müəllifi Mozes Hess (1812-1875) ilk çap olunmuş əsəri - "Bəşəriyyətin meqəddəs tarixi - Spinozanın gənc ardıcılı tərəfindən yazılan tarix" . Burada Hess Hegelin triada prinsipini cəmiyyət həyatına tətbiq edərək bu prinsipi Spinizadab əxz etdiyi gfnteizmlə birləşdirməyə çalışmışdır.

 Video-En.1837-42

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

  

 Philosophie der Mythologie

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin(1775-1854) "Mifologiyanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.


1937

  Thomas Carlyle

Video-Az.

 

  The French Revolution: A History

  

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Fransız inqilqbı: tarix" adlı əsəri

Video-En.


 

1837

  Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

 American Scholar

  

  Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Amerika alimi" adlı əsəri

Video-En.


 

1838

 

 

 

1838

  Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 

Des maladies mentales considérées sous le rapport médical, hygiénique, et médico-légal

Tome 1.

Tome 2.

Tome 3.

 

 Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstəliklər haqqında: tibbi, gigenik və məhkəmə-tibbi münasibətlər kontestində" adlı əsəri

Video-En.


1838

  Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 Examen du projet de loi sur les aliénés

  

  Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstəliklər haqqında qanun layihəsinin nəzərdən keçirilməsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1838

  Auguste Comte

Video-Az.

        

 Cours de philosophie positive.

Tome 3

  

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin üçümcü cildi

Video-En.

 

 

1838

  Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

 Divinity School Address

  

 Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "İlahiyyat fakultəsinin tələbələrinə müraciət"i

Video-En.


1839

 

 

1839

 Friedrich Schleiermacher

 Video-Az.

  

 Dialektik

 Alman filosofu Fridrix Şleyermaxerin(1768-1834) ölümündən sonra çap olunan "Dialektika" adlı əsərində onun ümumfəlsəfi görüçləri şərh olunmuşdur. Dialektika termini altında filosof fəlsəfi əsaslandırma sənətini başa düşür.

 Video-En.


1839

  Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

 Über die Freiheit des menschlichen Willens

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauerin(1788-1860) "İnsan iradəsinin azadlığı haqqında" adlı əsəri Norveç Kral Elmi Cəmiyyətinin elan etdiyi müsabiqə üçün yazılmışdı və mükafata layiq görülmüşdü.

Video-En.


1840

 

 

1840

  Alexis de Tocqueville

Video-Az.

  

 De la démocratie en Amérique

  

  Fransız siyasi xadimi və filosof Aleksis de Tokvilin  "Amerikada demokratiya haqqında" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1840

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Qu’est ce que la propriété?

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Mülkiyyət nədir?" adlı əsəri

Video-En.

 

1840

  Étienne Cabet

Video-Az.

 

 Voyage en Icarie

 

  Fransız publisisti və filosofu, kommunist Baböfdən fərqli olaraq kommunizmə sülh yolu ilə, ümumi seçkilər yolu ilə nail olmağın mümkünlüyündən çıxış edən Etyen Kabenin "İkariyaya səyahət" adlı əsəri

Video-En.

 

1840

 Arnold Ruge

 Video-Az.

  

 Polotik und Philosophie

 Alman yazıçısı və filosofu,  "gənc hegelçi" Arnold Rugenin(1802-1880) "Siyasət və fəlsəfə" adlı məqaləsi.

 Video-En.


 

1841

 

 

1841

 Bruno Bauer

 Video-Az.

  

 Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen

 Alman filosofu, "gənc hegelçi" Bruno Bauerin(1809-1882) "Ateist və antixrist Hegelin əleyhinə son qiyamət trombonu" adlı əsəri

 Video-En.


 

 

  August von Einsiedel

Video-Az.

  

Ideen

 

 Alman filosofu, Herderin və Qötenin dostu Avqust fon Eynzidelin(1754-1837) ölümündən çox sonra(1958) çap olunan və  "İdeyalar" adı verilən kitab onun əsərlərindən Herderin topladığı fraqmentlərdən ibarətdir.  Eynzidel dinin və əxlaqın eyniləşdirilməsinə qarşı çıxaraq təsdiq edir ki, dinsizlik əslində həqiqi əxlaqın formalaşması üçün imkan yaradır.  Eynzidelin fikrinə görə, istənilən dində bir çox sərsəri mülahizələr var, bu sərsəri mülahizələrin ən çox yer aldığı din isə xristianlıqdır, xristianlıq - kölələrin dinidir, insanı qorxutmağa və alçaltmağa yönəlmişdir.

Video-En.

 


1841

 Ludwig Feuerbach

 Video-Az.

 

 Das Wesen des Christentums

 Alman filosofu Lüdviq Feyerbaxın(1804-1872) "Xristianlıəın mahiyyəti" adlı əsəri

 Video-En.


 

 

1841-42

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

 Video-Az.

  

 Philosophie der Offenbarung

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin(1775-1854) "Vəhyin fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1841

  Arthur Schopenhauer

Video-Az.

   

 Die beiden Grundprobleme der Ethik

  

Alman filosofu Artur Şopenhauer(1788-1860) özünün "Etikanın iki əsas problemi" adlı kitabında iki əsəri - Norveç Kral Elmi Cəmiyyətinin elan etdiyi müsabiqə üçün yazılmış və mükafata layiq görülmüş "İnsan iradəsinin azadlığı haqqında" adlı əsərini və Danimarka Kral Elmlər Akademiyasının elan etdiyi müsabiqə üçün yazılmış, lakin mükafata layiq görülməmiş "Əxlaqın əsası haqqında" ("Über die Grundlage der Moral") əsərini birlikdə nəşr etmişdir.

Video-En.


1841

  Thomas Carlyle

Video-Az.

 

  On Heroes and Hero Worship and the Heroic in History

  

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Qəhrəmanlar, qəhrəmanlar qarşısında səcdə və tarixdə qəhrəmanlıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1841

 Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

 Self-Reliance

 

 Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Özünə inam" adlı əsəri

Video-En.

 

1841

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Metaphysik

 

Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Metafizika" adlı  əsəri

Video-En.

 

 

1841

   Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

  

 Essays:

First Series

  

  Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Esselər"inin toplandığı məcmuəsinin birinci bölümü

Video-En.


1842

 

 

 

1842

  Théodore Simon Jouffroy

Video-Az.

 

Nouveaux mélanges philosophiques

 

 Fransız spiritualist filosofu, yazışısı və siyasi xadimi, Sorbonnanın və Kollec-de-Fransın professoru, Kuzenin tələbəsi Teodor Simon Juffruanın (1796-1842) "Yeni fəlsəfi qarışıq" adlı əsəri

Video-En.


 

1842

 Friedrich Schleiermacher.

 Video-Az.

  

 Aesthetik

 Feyerbaxın(1804-1872) filosofu Fridrix Şleyermaxerin(1768-1834) ölümündən sonra çap olunan "Estetika" adlı əsəri

 Video-En.

 

1842

  Auguste Comte

Video-Az.

  

 Cours de philosophie positive.

Tome 4

  

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin dördümcü cildi

Video-En.

 

1842

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Manuel de philosophie moderne

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Müasir fəlsəfəyə dair dərslik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1842

 Moses Hess

 Video-Az.

  

 Sozialismus und Kommunismus

 Alman yəhudi filosofu, siyasətçi, sionizmin sosialist qanadının banisi, ilk alman sosialistlərindən və kommunistlərindən biri, "gənc hegelçi", özgələşmə termininin müəllifi Mozes Hessin(1812-1875) "Sosializm və kommunizm" adlı əsəri

 Video-En.

 

1842

 Arnold Ruge

 Video-Az.

  

 Hegelsche Rechtphilosophie  und die Polotik unserer Zeit

 Alman yazıçısı və filosofu,  "gənc hegelçi" Arnold Rugenin(1802-1880) "Hegelin hüquq fəlsəfəsi və bizim zəmanənin siyasəti" adlı məqaləsi.

 Video-En.
1843

 

 

1843

 Bruno Bauer

 Video-Az.

  

 Die Jugenfrage

 Alman filosofu, "gənc hegelçi" Bruno Bauerin(1809-1882) "Yəhudi məsələsi" adlı əsəri

 Video-En.


1843

  Karl Marx

 Video-Az.

  

 Zur Judenfrage

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın(1818-1883) "Yəhudi məsələsinə dair" adlı əsəri

 Video-En.

 

1843

 Moses Hess

 Video-Az.

  

 Die Philosophie der Tat

 Alman yəhudi filosofu, siyasətçi, sionizmin sosialist qanadının banisi, ilk alman sosialistlərindən və kommunistlərindən biri, "gənc hegelçi", özgələşmə termininin müəllifi Mozes Hessin(1812-1875) "Əməl fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.


 

1843

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 

Principes d’organisation politique, ou la création de l’ordre dans l’humanité

 

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Siyasi təşkilatın prinsipləri, və ya Humanist nizamın yaradılması" adlı əsəri

Video-En.

 

1843

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Leben und Lebenskraft

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Həyat və dirilik" adlı  əsəri

Video-En.

 

 

 

1843

  Théodore Simon Jouffroy

Video-Az.

 

Cours d’esthétique

 

 Fransız spiritualist filosofu, yazışısı və siyasi xadimi, Sorbonnanın və Kollec-de-Fransın professoru, Kuzenin tələbəsi Teodor Simon Juffruanın (1796-1842) "Estetika kursu" adlı əsəri

Video-En.


 

1943

  Thomas Carlyle

Video-Az.

 

  Past and Present

  

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Keçmiş və indi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1843

  John Stuart Mill

Video-Az.

 

A System of Logic

  

 İngilis filosofu Con Styuart Millin "Məntiq sistemi" adlı əsəri

Video-En.


1844

 

 

 

1844

  Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

 Die Welt als Wille und Vorstellung

 

  

Alman filosofu Artur Şopenhauer(1788-1860) özünün şah əsəri olan "Dünya iradə və təsəvvür kimi" adlı əsərinin ikinci nəşrini iki cilddə çap edir. Birinci cild birinci, 1819-cu il nəşrinin təkrarı olduğu halda, ikinci cild əlli əlavə fəsli özünə ehtiva edir.

Video-En.

 

1844-45

 Karl Marx

Video-Az.

 

 Okonomisch-Philosophische Manuskripte

 

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın(1818-1883)  "İqtisadi-fəlsəfi əlyazmalar" adlı əsəri

Video-En.


1844

  Auguste Comte

Video-Az.

  

 Discours sur l esprit positif

  

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv ruh haqqında düşünvələr" adlı əsəri

Video-En.

 

1844

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

 Manuel de philosophie ancienne

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Qədim fəlsəfəyə dair dərslik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1844

  Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

Essays:

Second Series

  

 Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Esselər"inin toplandığı məcmuəsinin ikinci bölümü

Video-En.


1845

 

1845

 Moses Hess

 Video-Az.

  

 Über das Geldwesen

 Alman yəhudi filosofu, siyasətçi, sionizmin sosialist qanadının banisi, ilk alman sosialistlərindən və kommunistlərindən biri, "gənc hegelçi", özgələşmə termininin müəllifi Mozes Hessin(1812-1875) "Pul sistemi haqqında" adlı əsəri

 Video-En.


 

1845-46

  Karl Marx,

Friedrich Engels

Video-Az.

  

 Die Deutsche Ideologie

  

  Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın(1818-1883) məsləkdaşı Fridrix Engelslə(1820-1895) birgə yazdıqları "Alman ideologiyası" adlı əsəri

Video-En.

 

1845

 Max Stirner

 Video-Az.

 

 Der Einzige und sein Eigentum

 Alman filosofu Maks Ştirnerin(1806-1856) "Təkcə və onun mülkiyyəti" adlı əsəri

 Video-En.

 


1845

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band I.

 Alman filosofu və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin birinci cildi

 Video-En.


 

1846

 

 

1846

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Fragments de philosophie cartésienne

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzenin "Karteziyan fəlsəfə fraqmentləri" adlı əsəri 

 Video-En.


1846

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 

 Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "İqtisadi ziddiyyətlər sistemi, və ya Yoxsulluğun fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1846

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Philosophie populaire

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzenin "Popular fəlsəfə" adlı əsəri 

 Video-En.


1847

 

1847

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band V.

 Alman filosofu və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin ikinci cildi

 Video-En.


 

1847

 Hermann von Helmholtz

 Video-Az.

  

 Über die Erhaltung der Kraft

 Alman təbiətşünası, psixoloqu və filosofu Herman fon Helmholtsın(1821-1894) məşhur "Qüvvənin saxlanılması" adlı fundamental əsəri.

 Video-En.

 

1847

  Carl Vogt

Video-Az.

 

 Physiologische Briefe

 

 Görkəmli alman təbiətşünası, zooloq, paleontoloq, həkim və filosof, marksist fəlsəfənin ənənəvi olaraq vulqar materialistlərdən biri kimi tanıdığı, "Qaraciyər öd ifraz etdiyi kimi, beyin fikir ifraz edir" ifadəsinin müəllifi Karl Foqtın(1817-1895) "Fizioloji məktublar" adlı əsas əsəri

Video-En.

 

 

 

 

1847

 Friedrich Engels

Video-Az.

 

 Grundsätze des Kommunismus

 

 Fridrix Engelsin(1820-1895) "Kommunizmin prinsipləri" adlı əsəri

Video-En.


 

1848

 

 

 

1848

 Karl Marx,

Friedrich Engels

Video-Az.

 

 Die Kommunistische Manifest

 

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın(1818-1883) məsləkdaşı Fridrix Engelslə(1820-1895) birgə yazdıqları "Kommunist manifesti" adlı əsəri

Video-En.


1848

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Justice et charité

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzenin "Ədalət və mərhəmət" adlı əsəri 

 Video-En.


1848

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Manuel r épublicain de l’homme et du citoyen

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "İnsan və vətəndaşın ümumrespublika dərsliyi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1848

  John Stuart Mill

Video-Az.

 

Principles of Political Economy

  

 Con Styuart Millin "Siyasi iqtisadın əsasları" adlı əsəri

Video-En.


  Seren Kierkegaard

Video-Az.

  

  Enten-Eller

  

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun(Kirkeqor, Kirkeqard) "Ya – ya da" adlı əsəri

Video-En.


  Seren Kierkegaard

Video-Az.

  

 Frygt og Baeven

  

Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Qorxu və titrəmə" adlı əsəri

Video-En.


  Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

 Begrebet Angst

  

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Anlayışçılıq-ha" adlı əsəri

Video-En.


1849

 

 

 

1849

  Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

 Sygdommen til Deden

  

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Ölümə aparan xəstəlik" adlı əsəri

Video-En.


1850

 

1850

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band III.

 Alman filosofu və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin üçüncü cildi

 Video-En.


 

1850

  Jakob Moleschott

Video-Az.

 

 Physiologie der Nahrungsmittel

 

 Niderland mənşəli italyan-alman təbiətşünası, fizioloq və filosof, marksist fəlsəfənin ənənəvi olaraq vulqar materialistlərdən biri kimi tanıdığı, "İnsan nə yeyirsə, odur", "Fosfor yoxdursa, filir də yoxdur" aforizmlərinin müəllifi Yakob Moleşottun (1822-1893) alman dilində yazdığı "Qidanın fiziologiyası" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1850

 Ralph Waldo Emerson

 

Video-Az.


 Representative Men

 

Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Bəşəriyyətin nümayəndələri" adlı əsəri

Video-En.


1851

 

 

1851

  Jakob Moleschott

Video-Az.

 

 Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und Tieren

 

 Niderland mənşəli italyan-alman təbiətşünası, fizioloq və filosof, marksist fəlsəfənin ənənəvi olaraq vulqar materialistlərdən biri kimi tanıdığı, "İnsan nə yeyirsə, odur", "Fosfor yoxdursa, filir də yoxdur" aforizmlərinin müəllifi Yakob Moleşottun (1822-1893) alman dilində yazdığı "Bitki və heyvanlarda maddələr mübadiləsinin fiziologiyası" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1851

  Arthur Schopenhauer

Video-Az.

     

   Parerga und Paralipomena

  

 Alman filosofu Artur Şopenhauerin(1788-1860) şərti olaraq "Əlavələr və buraxılmış yerlər" adlandırıla bilən "Parerga und Paralipomena" adlı əsəri müəyyən mövzularda yazılan esselerin məcmuəsidir. Bu əsər, xüsusən onun "Adi həyatın aforizmləri" bölümü müəllifinə böyük uğur qazandırmış və onu məşhur insana çevirmişdir.

Video-En.


1851

  Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite:

Vol. 1.

  

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

1851

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Idée générale de la révolution au XIXe siècle

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "XIX əsrdə inqilabın ümumi ideyası" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1851

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

 Social Statics: or, The Conditions Essential to Human Happiness Specified, and the First of Them Developed

  

  İngilis filosofu Herbert Spenserin "Sosial statistika" adlı əsəri

Video-En.


1852

 

 

1852

  Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite:

Vol. 2

  

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

 

1852

  Sir William Hamilton

 

Video-Az.

  

 Discussions in Philosophy, Literature and Education

  

 İngilis-Şotland metafiziki ser Uilyam Hamiltonun "Fəlsəfə, Ədəbiyyat və Təhsil üzrə diskussiyalar" adlı əsəri

Video-En.

 

1852

 Jakob Moleschott

Video-Az.

 

 Der Kreislauf des Lebens

 

 Niderland mənşəli italyan-alman təbiətşünası, fizioloq və filosof, marksist fəlsəfənin ənənəvi olaraq vulqar materialistlərdən biri kimi tanıdığı, "İnsan nə yeyirsə, odur", "Fosfor yoxdursa, filir də yoxdur" aforizmlərinin müəllifi Yakob Moleşottun (1822-1893) alman dilində yazdığı "Həyat tsiklı" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1852

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Medizinische Psychologie oder Philosophie der Seele

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Tibbi psixologiya və ya ruhun fəlsəfəsi" adlı  əsəri

Video-En.

 

 

1853

 

 

1853

  Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite:

Vol. 3

  

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin  üçüncü cildi

Video-En.

 

1853-55

 Joseph Arthur comte de Gobineau

 Video-Az.

  

 Essai sur l’inégalité des races humaines.

Livre 1 : Considérations préliminaires

 

 Fransız yazışısı, sosioloqu, sonradan nasional-sosialistlər tərəfindən silaha çevrilən ari irqi nəzəriyyəsinin müəllifi Qraf Jozef Artur comte de Qobinonun (1816-1882) əsas əsəri olan "İnsan irqlərinin qeyri-bərabərliyi barədə esse" adlı çoxcildliyinin birinci cildi: İlkin mülahizələr

Əsər bütövlükdə müəllifə yalnız onun ölümündən sonra və öz ölkəsində deyil, qonşu ölkədə, Almaniyada şıhrət qazandırdı. 1894-cü ildə yaradılan "Qobino cəmiyyəti" və bu cəmiyyətin yaradıcısı olan Şeman tərəfindən bu əsərin alman dilində nəşri həm Qobinonu, həm də onun irqçi ideyalarını məşhurlaşdırdı.

 Video-En.

 

 

1853-55

 Joseph Arthur comte de Gobineau

 Video-Az.

  

 Essai sur l’inégalité des races humaines

Livre 2: Civilisation antique rayonnant de l'Asie centrale au Sud-Ouest

 

 Fransız yazışısı, sosioloqu, sonradan nasional-sosialistlər tərəfindən silaha çevrilən ari irqi nəzəriyyəsinin müəllifi Qraf Jozef Artur comte de Qobinonun (1816-1882) əsas əsəri olan "İnsan irqlərinin qeyri-bərabərliyi barədə esse" adlı çoxcildliyinin ikinci cildi: Cənubi-Qərb Mərkəzi Asiyanın parlaq qədim sivilizasiyası

Əsər bütövlükdə müəllifə yalnız onun ölümündən sonra və öz ölkəsində deyil, qonşu ölkədə, Almaniyada şıhrət qazandırdı. 1894-cü ildə yaradılan "Qobino cəmiyyəti" və bu cəmiyyətin yaradıcısı olan Şeman tərəfindən bu əsərin alman dilində nəşri həm Qobinonu, həm də onun irqçi ideyalarını məşhurlaşdırdı.

 Video-En.

 

 

1853-55

 Joseph Arthur comte de Gobineau

 Video-Az.

  

 Essai sur l’inégalité des races humaines

Livre 3: Civilisation rayonnant de l’Asie centrale vers le Sud et le Sud-Est

 

 Fransız yazışısı, sosioloqu, sonradan nasional-sosialistlər tərəfindən silaha çevrilən ari irqi nəzəriyyəsinin müəllifi Qraf Jozef Artur comte de Qobinonun (1816-1882) əsas əsəri olan "İnsan irqlərinin qeyri-bərabərliyi barədə esse" adlı çoxcildliyinin üçüncü cildi: Cənubi və Cənub-şərqdə Orta Asiyanın parlaq sivilizasiyası

Əsər bütövlükdə müəllifə yalnız onun ölümündən sonra və öz ölkəsində deyil, qonşu ölkədə, Almaniyada şıhrət qazandırdı. 1894-cü ildə yaradılan "Qobino cəmiyyəti" və bu cəmiyyətin yaradıcısı olan Şeman tərəfindən bu əsərin alman dilində nəşri həm Qobinonu, həm də onun irqçi ideyalarını məşhurlaşdırdı.

 Video-En.

 

 

1853-55

 Joseph Arthur comte de Gobineau

 Video-Az.

  

 Essai sur l’inégalité des races humaines

Livre 4: Civilisations sémitisées du Sud-Ouest

 

 Fransız yazışısı, sosioloqu, sonradan nasional-sosialistlər tərəfindən silaha çevrilən ari irqi nəzəriyyəsinin müəllifi Qraf Jozef Artur comte de Qobinonun (1816-1882) əsas əsəri olan "İnsan irqlərinin qeyri-bərabərliyi barədə esse" adlı çoxcildliyinin dördüncü cildi: Cənubi-Qərb sémitisées sivilizasiyası

Əsər bütövlükdə müəllifə yalnız onun ölümündən sonra və öz ölkəsində deyil, qonşu ölkədə, Almaniyada şıhrət qazandırdı. 1894-cü ildə yaradılan "Qobino cəmiyyəti" və bu cəmiyyətin yaradıcısı olan Şeman tərəfindən bu əsərin alman dilində nəşri həm Qobinonu, həm də onun irqçi ideyalarını məşhurlaşdırdı.

 Video-En.

 

 

1853-55

 Joseph Arthur comte de Gobineau

 Video-Az.

  

 Essai sur l’inégalité des races humaines

Livre 5 : Civilisation européenne sémitisée

 

 Fransız yazışısı, sosioloqu, sonradan nasional-sosialistlər tərəfindən silaha çevrilən ari irqi nəzəriyyəsinin müəllifi Qraf Jozef Artur comte de Qobinonun (1816-1882) əsas əsəri olan "İnsan irqlərinin qeyri-bərabərliyi barədə esse" adlı çoxcildliyinin beşinci cildi: Avropa sémitisée sivilizasiyası

Əsər bütövlükdə müəllifə yalnız onun ölümündən sonra və öz ölkəsində deyil, qonşu ölkədə, Almaniyada şıhrət qazandırdı. 1894-cü ildə yaradılan "Qobino cəmiyyəti" və bu cəmiyyətin yaradıcısı olan Şeman tərəfindən bu əsərin alman dilində nəşri həm Qobinonu, həm də onun irqçi ideyalarını məşhurlaşdırdı.

 Video-En.

 

 

1853-55

 Joseph Arthur comte de Gobineau

 Video-Az.

  

 Essai sur l’inégalité des races humaines

Livre 6: La civilisation occidentale

 

 Fransız yazışısı, sosioloqu, sonradan nasional-sosialistlər tərəfindən silaha çevrilən ari irqi nəzəriyyəsinin müəllifi Qraf Jozef Artur comte de Qobinonun (1816-1882) əsas əsəri olan "İnsan irqlərinin qeyri-bərabərliyi barədə esse" adlı çoxcildliyinin altıncı cildi: Qərb sivilizasiyası

Əsər bütövlükdə müəllifə yalnız onun ölümündən sonra və öz ölkəsində deyil, qonşu ölkədə, Almaniyada şıhrət qazandırdı. 1894-cü ildə yaradılan "Qobino cəmiyyəti" və bu cəmiyyətin yaradıcısı olan Şeman tərəfindən bu əsərin alman dilində nəşri həm Qobinonu, həm də onun irqçi ideyalarını məşhurlaşdırdı.

 Video-En.

 

 

1854

 

 

1854—1864

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Essais de critique général

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Ümumi tənqidə dair esse" adlı əsəri 

 Video-En.


 

1854

  Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite:

Vol. 4

  

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin  dördümcü cildi

Video-En.

 

 

1854

  George Boole

Video-Az.

   

 The Laws of Thought

(An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities)    

 

  

İngilis riyaziyyatçısı, filosofu və məntiqçisi Corc Bulun "Təfəkkürün qanunları" adlı əsəri sonradan ona rəqəmsal elektronikanın banisi şöhrətini qazandırmışdır. Sonradan Bul məntiqi adlandırılan ixtiranın müəllifi olaraq o, müasir rəqəmsal kompüterin əsasını yaratmışdır.

Video-En.

 

1854

 Henry David Thoreau

Video-Az.

 

 Walden, or Life in the Wood

  

 Amerikan mütəfəkkiri və filosofu Henri Deyvid Toronun "Uolden, və ya meşədə həyat" adlı əsəri

Video-En.


1855

 

 

1855

  Victor Cousin.

 Video-Az.

 

 Premiers essais de philosophie

  Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi, Viktor Kuzenin "Fəlsəfənin ilk səyləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1855

  Ludwig Büchner

Video-Az.

 

 Kraft und Stoff .

Empirisch-naturphilosophische Studien.

 

 Alman təbiətşünası, həkim, materialist filosof, yazıçı Georq Büxnerin qardaşı, marksist fəlsəfənin ənənəvi olaraq vulqar materialistlərdən biri kimi tanıdığı Lüdviq Büxnerin (1824-1899) "Qüvvə və materiya. Naturfəlsəfənin empirik tədqiqi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1855

   Herbert Spencer

Video-Az.

 

  Principles of Psychology

 

   İngilis filosofu Herbert Spenserin "Psixologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin bir cilddən ibarət birinci nəşri

Video-En.

 

1855

  Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

Ojeblikket

  

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard) "Nöqteyi-nəzər" adlı əsəri

Video-En.


  Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

Philosophiske Smuler

  

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun  (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Fəlsəfi qırıntılar" adlı əsəri

Video-En.


  Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift

  

Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun  (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Tamamlayıcı qeyri-elmi sözardı" adlı əsəri

Video-En.


1856

 

 

1856

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. 3 Bde.,

1. Band: Der Leib/Die Seele/Das Leben.

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Mikrokosmos. Təbii tarix və insan tarixinə dair ideyalar. Antropologiyaya cəhd" adlı üçcildliyinin "Bədən/Ruh/Həyat" adı altında 1-ci cildi.

Video-En.

 

 

1856

  Alexis de Tocqueville

Video-Az.

  

 L’Ancien Régime et la Révolution

 

  Fransız siyasi xadimi və filosof Aleksis de Tokvilin  "Köhnə nizam və inqilab" adlı əsəri

Video-En.

 

1857

 

 

1858

 

 

1858

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band IV.

 Alman filosofu və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin dördüncü cildi

 Video-En.


 

1858

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. 3 Bde.,-

2. Band: Der Mensch/Der Geist/Der Welt Lauf.

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Mikrokosmos. Təbii tarix və insan tarixinə dair ideyalar. Antropologiyaya cəhd" adlı üçcildliyinin "İnsan/Xəyalət/Dünyanın gedişi" adı altında 2-ci cildi.

Video-En.

 

 

1858

  Antoine Rivarol

Video-Az.

 

 Maximes

  

  Fransız yazıçısı və moralist-filosofu Antuan Rivarolun ölümündən xeyli sonra çap olunan  "Maksimlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1859

 

 

1859

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

 

Philosophie der Kunst

  

Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin(1775-1854) 1802—1803-cü illərdə Yenada,  1804—1805-ci illərdə Vürsburqda "İncəsənətin fəlsəfəsi" mövzusunda öxuduğu mühazirələrin filosofun ölümündən sonra onun şagirdləri tərəfinfən çap olumam mətni.

 Video-En.

 

1859

  Karl Marx

Video-Az.

 

  Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie

 

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın(1818-1883)  "Siyasi iqtisadın tənqidinə giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1859

  Charles Darwin

Video-Az.

  

 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life

  

 İngilis alimi Çarlz Darvinin "Təbii seçmə yolu ilə növlərin mənşəyi və ya həyat uğrunda mübarizədə münasib irqlərin saxlanması" əsəri

Video-En.

 

1859

  John Stuart Mill

Video-Az.

 

 On Liberty

  

İngilis filosofu Con Styuart Millin "Azadlıq haqqında" adlı əsəri

Video-En.


1860

 

 

 

1860

  Sir William Hamilton

Video-Az.

 

Lectures on Metaphysics and Logic 4 vols

  

İngilis-Şotland metafiziki ser Uilyam Hamiltonun ölümündən sonra çap olunan "Metafizika və məntiq üzrə mühazirələr"i

Video-En.

 

1860

 

 Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

 The Conduct of Life

 

  

Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Həyatın qaydası" adlı əsəri  

Video-En.


1861

 

 

1861

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 La Guerre et la Paix

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Müharibə və sülh" adlı əsəri

Video-En.

 

1861

  John Stuart Mill

Video-Az.

 

 Utilitarianism

 

  

  İngilis filosofu Con Styuart Millin "Utilitarianizm" adlı əsəri

Video-En.


1861

 

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

  Education

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin "Təhsil" adlı əsəri

Video-En.


1862

 

 

1862

 Moses Hess

 Video-Az.

  

 Rom und Jerusalem

 Alman yəhudi filosofu, siyasətçi, sionizmin sosialist qanadının banisi, ilk alman sosialistlərindən və kommunistlərindən biri, "gənc hegelçi", özgələşmə termininin müəllifi Mozes Hessin(1812-1875) "Roma və Qüds" adlı məşhur əsəri.

 Video-En.


1862

 Franz Brentano

 Video-Az.

 

Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun(1838-1917) alman dilində yazdığı "Aristoteldə varlıq hissinin bir neçə növü barədə" adlı əsəri

 Video-En.

 


1862

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band V.

 Alman filosofu və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin beşinci cildi

 Video-En.


1862

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

  A System of Synthetic Philosophy. / First Principles

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin birinci cildi: İlkin prinsiplər

Video-En.


1863

 

 

1863

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksimilian Vundtun(1832-1920) "İnsanın və heyvanın ruhu haqqında mühazirələr"i

Video-En.

 

1864

 

 

 

1864

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

A System of Synthetic Philosophy // Principles of Biology in two volumes.

Volume I.

  

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan iki cildlik "Biologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin birinci cildi:

Video-En.


1864

  Cesare Lombroso

Video-Az.

   

 Genio e follia

  

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Dahi və dəlilik" adlı əsəri

Video-En.

 

1864

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. 3 Bde.,-

3. Band: Die Geschichte/Der Fortschritt.  

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Mikrokosmos. Təbii tarix və insan tarixinə dair ideyalar. Antropologiyaya cəhd" adlı üçcildliyinin "Tarix/Tərəqqi" adı altında 3-cü cildi.

Video-En.

 

 

1865

 

 

1865

 Otto Liebmann

 Video-Az.

 

Kant und die Epigonen

Alman filosofu Otto Libman(1840-1912) özünün "Kant və Epiqonlar" adlı əsərində Kantdan sonrakı bütün filosofları epiqonlar adlandırır və "Geriyə, Kanta doğru" şüarını irəli sürür

 Video-En.


1865

  Rudolf  Clausius

Video-Az.

 

Verschiedene leicht zu bedienende Form des zweiten Elemente der mathematischen Theorie der Wärme

  

  Alman fiziki, mexaniki və riyaziyyatçısı Rudolf  Klauzius(1822-1888) özünün  "İstiliyin riyazi nəzəriyyəsinin ikinci başlanğıcının tətbiq üçün əlverişli olan müxtəlif formaları haqqında" adlı əsərində elmin sonrakı inkişafı üçün son dərəcə mühüm olan entropiya anlayışını irəli sürmüşdir. Klauzius həmçinin Kainatın istilik ölümü barədə də öz hipotezini də irəli sürmüşdür. Termodinamikanın ikinci başlanğıcına görə, digər sistemlərlə enerji mübadiləsində olmayan istənilən fiziki sistem müvaziət vəziyyətinə, entropiyanın ən çox olduğu vəziyyətə səy edir. belə bir vəziyyət isə Klauziusun fikrincə Kainatın istilik ölümünə gətirib çıxarmalıdır.

Video-En.


1865

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 De la capacité politique des classes ouvrières

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "İşçi siniflərin siyasi qabiliyyətinə dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1865

  James Hutchison Stirling

Video-Az.

 

  The Secret of Hegel

  

  İngilis filosofu, Britaniyada və Amerikada yeni hegelçiliyin əsasını qoyanlardan biri, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Ceyms Hatçeson Stirlinq özünün "Hegelin sirri" adlı əsərində Hegelin fəlsəfəsini Tanrıya, ruhun ölməzliyinə və azad iradəyə inamın bərpası kimi şərh etmiş və şərhi sol hegelçiliyə və marksizmə qarçı qoymuşdur.

Video-En.

 

 

1865

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

 

  Harvard lectures on "The Logic of Science

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Harvard Universitetində "Elmin məntiqi" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

Video-En.

 

1865

  John Stuart Mill

Video-Az.

    

 An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy

  

İngilis filosofu Con Styuart Millin "Cənab Hamiltonun fəlsəfəsinin tənqidi təhlili" adlı əsəri

Video-En.

 

1865

  Mirzə Fətəli Axundov

Video-Az.

 

 Kəmalüddövlə məktubları

 

  

Video-En.


1866

 

 

1866

  Friedrich Albert Lange

 Video-Az.

  

 Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart

Alman filosofu Fridrix Albert Lange(1828-1875) özünün "Materializmin tarixi" adlı əsərində materializmi təbii elmlərin yeganə əsaslı metodu hesab edir. "Amma materializm, Langenin fikrinə görə, hansısa bir metafizika deyildir, çünki metafizika bir elm kimi deyil, yalnız anlayışların bir poeziyası kimi mümkündür".

 Video-En.


1866

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Théorie de la propriété

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Mülkiyyət nəzəriyyəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1866

 Charles Sanders Peirce

Video-Az.

    

 Lowell Institute lectures on "The Logic of Science; or Induction and Hypothesis"

  

 Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Bostonda, Louell İnstitutunda "Elmin məntiqi, və ya İnduksia və hipotez" mövzusunda oxuduğu mühazirə

Video-En.


1867

 

1867

   Karl Marx

Video-Az.

 

Das Kapital

  

  Yəhudi mənşəli alman inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın(1818-1883) "Kapital" adlı əsəri.

Video-En.


1867

 Franz Brentano

 Video-Az.

  

 Die Psychologie des Aristoteles

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun(1838-1917) alman dilində yazdığı  "Aristotelin psixologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

1867

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

A System of Synthetic Philosophy // Principles of Biology in two volumes. Volume II.

  

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan iki cildlik "Biologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin ikinci cildi:

Video-En.

 

1867

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

          

  On a New List of Categories

  

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "Kateqoriyaların yeni siyahısına dair" adlı əsəri.

Video-En.


1868

 

 

1868

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Geschichte der Asthetik in Deutschland

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Almaniyada estetika tarixi" adlı  əsəri

Video-En.

 

 

1869

 

 

1869

 Eduard von Hartmann

Video-Az.

 

  Die Philosophie des Unbewussten

   Alman filosofu Eduard Hartmanın(1842—1906) "Şüursuzluğun fəlsəfəsi" adlı əsas əsəri

Video-En.

 

1869

  Ludwig Büchner

Video-Az.

 

 Dieœ Stellung des Menschen in der Natur in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder:

Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?

 

 Alman təbiətşünası, həkim, materialist filosof, yazıçı Georq Büxnerin qardaşı Lüdviq Büxnerin (1824-1899) "İnsanın təbiətdə mövqeyi indi, gələcəkdə və keçmişdə, və ya: biz haradan gəldik? Biz kimik? Hara gedirik?" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1869

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Science de la morale

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Əxlaq haqqında elm" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1869

  John Stuart Mill

Video-Az.

 

 The Subjection of Women

 

  

İngilis filosofu Con Styuart Millin "Qadının asılılığı" adlı əsəri

Video-En.

 

1869

  Matthew Arnold

Video-Az.

    

 Culture and Anarchy

  

İngilis şairi və kulturoloqu Metyu Arnoldun "Mədəniyyət və anarxiya" adlı əsəri obrazlı şəkildə ifadə olunmuş belə bir mövqenin geniş izahıdır ki, bəşəriyyət tərəfindən toplanmış mədəniyyətin və sivilizasiyanın bir sinonimi kimi Oksford şıxış edir və bu mədəniyyət və sivilizasiya qara camaat (fəhlə sinfi), filistinlilər (burjuasiya) və varvarlar (aristokratiya) daxildən dağıdılmaqdadır.

Video-En.

 

1869

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

   

 Harvard lectures on "British Logicians".     

  

  Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Harvard Universitetində "Britaniya məntiqçiləri" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

Video-En.


1870

 

 

1870

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

  A System of Synthetic Philosophy. /Principles of Psychology

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan "Psixologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin iki cilddən ibarət ikinci nəşrinin birinci cildi

Video-En.


1871

 

 

1871

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

Kants Theorie der Erfahrung

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) "Kantın təcrübə nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.


1871

  Edward Burnett Tylor

Video-Az.

    

   Primitive Culture

  

  İngilis etniqrafı Edvard Burnett Taylorun "İbtidai mədəniyyət" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1871

  Charles Darwin

Video-Az.

 

The Descent of Man and Selection in Relation to Sex.

  

 İngilis alimi Çarlz Darvinin "İnsanın mənşəyi və cinsi seçim" əsəri

Video-En.


1871

  Cesare Lombroso

Video-Az.

 

 L’uomo bianco e l’uomo di colore. Letture sull' origine e le varietà delle razze umane

 

  

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Ağ insan və rəngli insan. İnsan irqlərinin mənşəyi və müxtəlifliyi" adlı əsəri

Video-En.

 

1872


1872

 David Strauß

 Video-Az.

  

 Der alte mid der neue Glaube. Ein Bekenntniss

 Alman filosofu, tarxçisi, teoloqu və publisisti David Ştrausun(1808-1874)  "Yeni və köhnə inam. Bir etiraf" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1872

 Friedrich Nietzsche

 Video.En-1, 2, 3, 4, 5

 Die Geburt tier Tragödie aus dem Geiste der Musik

  

 Alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" adlı əsəri

 Video-En.


1872

  Ludwig Boltzmann.

 Video-Az.

 

  Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht

 

  Avstriya-alman fiziki və filosofu  Lüdviq Boltzman(1844-1906) özününn "İstilik balansına dair əlavə tədqiqatlar" adlı əsərində irəli sürdüyü fluktuasiya hipotezinə istinad edərək Klauziusun Kainatın istilik ölümü barədə gəldiyi nəticəni təkzib etməyə çalışmışdır. Fluktuasiya hipotezinə görə, Kainat əbədi olaraq izotermik tarazlıq vəziyyətinə olur, amma təsadüf qanununa görə, onun gah bir, gah da digər yerində bəzən bu vəziyyətdən kənaraçıxmalar baş verir. Həmin ənaraçıxmalar çox az hallarda geniş sahəni əhatə edə bilirlər və bu kənaraçıxmalar çox az hallarda əhəmiyyətli dərəcə ola bilirlər.

 Video-En.

 

1872

  Charles Darwin

Video-Az.

 

 The Expression of Emotions in Man and Animals

  

 İngilis alimi Çarlz Darvinin "İnsanda və heyvanda emosiyaların ifadə olunması" əsəri

Video-En.


1873

 

 

1873

  Hermann Cohen

 Video-Az.

 

 Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischen Schriften

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) "Kantın tənqidəqədərki əsərlərində sistematik anlayışlar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1873

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

  

Unzeitgemässe Betrachtungen. David Strauss: der Bekenner und der Schriftsteller

"David Ştraus, keşiş və yazıçı" adlı əsəri alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi, "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən birincisidir.

 Video-En.


1873

   Herbert Spencer

Video-Az.

 

  The Study of Sociology

 

   İngilis filosofu Herbert Spenserin "Sosioloji tədqiqat" adlı əsəri

Video-En.


1874

 

1874

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

 Unzeitgemässe Betrachtungen. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben

 Alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) "Tarixin həyat üçün faydası və zərəri" adlı əsəri "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi, "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən ikincisidir.

 Video-En.

 

1874

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

 Unzeitgemässe Betrachtungen. Arthur Schopenhauer als Erzieher

  

 Alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) "Şopenhauer tərbiyəçi kimi" adlı əsəri "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi, "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən üçüncüsüdür. 

 Video-En.

 

1874

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Logik

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Məntiq" adlı  əsəri

Video-En.

 

 

1874

  Gustav Teichmüller

 Video-Az.

 

 Unsterblichkeit der Seele.

  Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin(1832-1888) "Ruhun ölümsüzlüyü" adlı əsəri 

 Video-En.


1874

 Bruno Bauer

 Video-Az.

  

 Philo, Strauss, Renan und das Urchristentum,

Alman filosofu Bruno Bauer(1809-1882) özünün "Filon, Renan və ilkin xristianlıq" adlı əsərində "İngil"in originallığını, İlahidən qsynaqlanan vəhy əsasında meydana gəldiyini inkar edir, onun ellinizmin təfəkkür ənənnələrindən, xüsusən İsgəndəriyyəli Filondan, onun Loqos konsepsiyasından qaynaqladığını təsdiq edir.

 Video-En.


1874

 Franz Brentano

 Video-Az.

  

 Psychologie vom empirischen Standpunkte

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun(1838-1917) "Psixologiya empirik nöqteyi-nəzərdən" adlı əsəri

 Video-En.


1874

  Étienne Émile Marie Boutroux.

 Video-Az.

 

De la contingence des lois de la nature.

  Fransız filosofu və fəlsəfə tarixçisi, spiritualizmin nümayəndəsi  Emil Butrunun "Təbiət qanunlarının təsadüfiliyi barədə" adlı əsəri 

 Video-En.


1874–75

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

  A System of Synthetic Philosophy. // Principles of Sociology.

Volume I.

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan uç cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.


 

1874

  Henry Sidgwick

Video-Az.

 

  The Methods of Ethics

 

  İngilis filosofu və iqtisadçısı Henri Sicvikin (1838–1900) "Etikanın metodları" adlı əsəri utilitarist etikaya həsr olunmuşdur.

Video-En.

 

 

1874

  Borden Parker Bowne

Video-Az.

     

   The Philosophy of Herbert Spencer, New York

  

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Herbert Sprnserin fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1874

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  Кризис западной философии. По поводу «Философии бессознательного» Гартмана.

(Статья первая)

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun   "" məqaləsi

Video-En.

 

1874

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 System der Philosophie, 2 Bde

I. Teil: Logik

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Fəlsəfə sistemi" adlı ikicildliyinin "Məntiq" adı altında 1-ci cildi.

Video-En.

 

 

 

 

1874

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  Кризис западной философии

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun  "" mövzusunda dissertasiyası

Video-En.

 

1875

 

 

1875

 Karl Marx

Video-Az.

 

 Die Kritik des Gothaer Programms

 

 Yəhudi mənşəli alman inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın(1818-1883) "Qota proqramının tənqidi"  əsəri

Video-En.


1875

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

Rasse und Staat

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professoru Lüdviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "İrq və dövlət" əsəri 

 Video-En.

 

 

1875

  Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

  

Alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) "Filosoflar haqqında" adlı əsəri onun Bazeldə Platona qədərki yunan filosofları haqqında oxuduğu mühazirələrin mətnidir.

 Video-En.

 

1875

 Paul Rée

Video-Az.

 

Über den Begriff des Schönen (sittlich Guten) in der Moralphilosophie des Aristoteles

 

 Alman yazıçısı və pozitivist-filosofu, Fridrix Nitşenin dostu Paul Reenin(1849-1901) "Aristotelin əxlaqi fəlsəfəsində gözəllik (əxlaqi) konsepsiyası haqqında" adlı dissertasiyası  

Video-En.


1875

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Du principe de l’art

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "İncəsənətin prinsipi" adlı əsəri

Video-En.

 

1876

 

1876

  Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

Unzeitgemässe Betrachtungen. Richard Wagner in Bayreuth

 

"Riçard Vaqner Bayreytdə" adlı əsəri alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi, "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən dördüncüsüdür.  

Video-En.


1876

  Francis Herbert Bradley

Video-Az.

 

 Ethical Studies 

  

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Francis Herbert Bredlinin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

1876

  Francis Herbert Bradley

Video-Az.

 

  The Presuppositions Of Critical History

  

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Francis Herbert Bredlinin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

1876

  Cesare Lombroso

Video-Az.

   

 L’Uomo delinquente

  

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Cinayət insanı" adlı əsərində cinayətkarın dörd tipini ayırmışdır: qatil, oğru, təcavüzçü və fırıldaqşı.

Video-En.

 

1877

 

 

1877

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

Kants Begründung der Ethik

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1877

  Wilhelm Dilthey

Video-Az.

        

 Die Einbildungskraft des Dichters

  

Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin(1833-1911) "Şairin təxəyyülü" adlı əsəri

Video-En.


1877

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

Frauenemancipation

  Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin(1832-1888) "Qadının emansipasiyası" adlı əsəri 

 Video-En.


1877

 Eduard von Hartmann

Video-Az.

 

 Das Unbewusste vom Standpunkte der Physiologie und Descendenztheorie

  

   Alman filosofu Eduard Hartmanın(1842—1906) "Şüursuzluq fiziologiya və tənamül nəzəriyyədi baxımından" adlı əsəri

Video-En.

 

1877

  Gustav Teichmüller

 Video-Az.

 

Die wirkliche und die scheinbare Welt: Neue Grundlegung der Metaphysik.

  Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin və ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin(1832-1888) "Darvinizm və fəlsəfə" adlı əsəri 

 Video-En.


1877

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

 Das allgemeine Staatsrecht

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professoru Lüdviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "Ümumi dövlət nəzəriyyəsi" əsəri 

 Video-En.

 

 

1877

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

 

The Fixation of Belief

  

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "İnamın möhkəmləndirilməsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1877-1878

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

        

 Illustrations of the Logic of Science

  

 Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "Elmin məntiqinin illüstrasiyaarı" adlı əsəri

Video-En.


1877

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  Философские начала цельного знания

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun   "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1878

 

 

1878

   Chauncey Wright

 Video-Az.

 

Philosophical Discussions: With a Biographical Sketch of the Author by Charles Eliot Norton, Henry Holt and Company

  Amerikan riyaziyyatçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1870–1871) Çonsi Raytın(1830-1875) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1878

  Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

 Menschliches, Allzumenschliches.– Ein Buch für freie Geister

Alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) "İnsani, həddindən artıq insani- azad ağıl sahibləri üçün kitab" adlı əsəri

Video-En.


1878-80

   Wilhelm Windelband

 Video-Az.

  

Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Cultur und den besonderen Wissenschaften dargestellt.

 Alman filosofu Vilhelm Vindelbandın(1848-1915) "Yeni fəlsəfənin tarixi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1878

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

 

How To Make Our Ideas Clear

  

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "Bizim ideyalarımızı necə aydın etmək olar?" adlı əsəri

Video-En.


1878

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  Чтения о богочеловечестве

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun   "" adlı əsəri

Video-En.


1878

   Chauncey Wright

 Video-Az.

 

Letters of Chauncey Wright: With Some Account of His Life by James Bradley Thayer

  Amerikan riyaziyyatçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1870–1871) Çonsi Raytın(1830-1875) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1879

 

 

1879

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 System der Philosophie, 2 Bde.

II. Teil: Metaphysik

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Fəlsəfə sistemi" adlı ikicildliyinin "Metafizika" adı altında 1-ci cildi.

Video-En.

 

 

1879

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

Platons Ideenlehre und die Mathematik

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) "" adlı əsəri

 Video-En.


1879

 Eduard von Hartmann

Video-Az.

 

 Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins

 Alman filosofu Eduard von Hartmanın(1842—1906) "Əxlaqi şüurun fenomenologiyası" adlı əsərində insanları onların ağlına hakim kəsilən üç növ illüziyadan - bu dünyada xoşbəxtlik illüziyasından, axirətdə xoşbəxtlik illüziyasından və və tarixi inkişafın nəticəsində bəşəriyyətin xoşbəxtliyə nail olacağı illüziyasından - xilas olmağa çağırır.

Video-En.

 

1879

  Gottlob Frege

 Video-Az.

  

 Begriffsschriftt, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin(1848-1925) "Anlayışların hesablanması, və ya xalis təfəkkürün hesaba bənzəyən formal dili" adlı əsəri məntiqin inkişafında yeni dövrün əsasını qoymuşdur. Fregenin bu əsəri Bertran Rasselin təsvirlər nəzəriyyəsinə, Bertran Rasselin Alfred Uaythedlə birgə yazdıqları Principia Mathematica-a və Gödelin məşhur natamamlıq teoreminə yol aşmışdır.

 Video-En.

 

1879

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

 A System of Synthetic Philosophy. /The Principles of Ethics in two volumes.

Volume I.

 İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan iki cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

1879

  Ferdinand de Saussure

 Video-Az.

 

 Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes

 

Semiologiyanın və struktur lingvistikasının əsasını qoyan, XX əsr lingvistikasının atası hesab edilən, bütövlükdə XX əsr humanitar təfəkkürünün inkişafında iz buraxan Isveşrə linvisti Ferdinand de Sösürün (1857-1913) 21 yaşında ikən fransız dilində yazdığı "Hind-Avropa dillərində saitlərin ilkin sistemi haqqında memuar" əsəri. Sösür burada belə bir hipotez irəli sürür ki, ilkin Hind-Avropa dilində bir sıra saitlər mövcud olmuşlar ki, sonrakı törəmə dillərdə itirilmişlər.

 Video-En.

 

 

1879–1884

 Charles Sanders Peirce

Video-Az.

 

Johns Hopkins University Lectures in Logic

 

  Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Con Hopkins Universitetində "Məntiqə dair" mövzusunda oxuduğu mühazirə

Video-En.


1880

 

 

 

1880

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

Das Wesen der Liebe.

  Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin(1832-1888) "Məhəbbətin mahiyyəti" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1880

  Wilhelm Dilthey

Video-Az.

       

 Einleitung in die Geisteswissenschaften

  

Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin(1833-1911) "Ruh haqqında elmə giriş" adlı əsəri onun əsas əsəri sayılır. Ruh haqqında elm dedikdə o psixologiyanı nəzərdə tutumur. Diltey psixologiyanı təbiət elmi hesab edir və Ruh haqqında elmi təbiət elmlərinə, o cümlədən psixologiyaya qarşı qoyur

Video-En.


1880

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

  A System of Synthetic Philosophy. /Principles of Psychology

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan "Psixologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin iki cilddən ibarət ikinci nəşrinin ikinci cildi

Video-En.

 

1880

 William James

Video-Az.

         

 Great Men, Great Thoughts, and the Environment

  

Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin "Böyük insan, bıyük fikirlə və mühit" adlı əsəri

 Video-En.


1880

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  Критика отвлеченных начал

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun   "" adlı əsəri

Video-En.

 

1881

 

1881

  Friedrich Nietzsche

Video-Az.

        

 Morgenröte – Gedanken über die moralischen Vorurteile.

  

 Alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) "Səhər şəfəqi: əxlaqi gümanlar barədə fikirlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1881

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 Grundzüge der Psychologie

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) "Psixologiyanın əsasları" adlı  əsəri

Video-En.

 

1881

  Gustave Le Bon.

 Video-Az.

 

L'Homme et les Sociétés.

  Fransız filosofu və psixoloqu Gustave Lebonun "İnsan və cəmiyyət" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1881

  Thomas Нill Green

Video-Az.

 

 Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract

  

  İngilis filosofu və siyasi xadimi, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Tomas Нill Qrinin  ölünündən sonra çap olunan "Liberal qanunvericilik və müqavilə azadlığı" adlı mühazirələri

Video-En.

 

1881

  Cesare Lombroso

Video-Az.

 

 L’amore nel suicidio e nel delitto

  

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Məhəbbət və dəlilik" adlı əsəri

Video-En.

 

1881—1883

 

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  Три речи в память Достоевского

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun   "" adlı əsəri

Video-En.


 

1882

 

 

1882

  Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

Die fröhliche Wissenschaft („la gaya scienza")

  

  Alman filosofu Fridrix Nitşenin(1844-1900) "Şən elm" adlı əsəri

Video-En.

 

1882

 

  Jakob Moleschott

Video-Az.

 

 С. R. Darwin.

 

 Niderland mənşəli italyan-alman təbiətşünası, fizioloq və filosof, marksist fəlsəfənin ənənəvi olaraq vulqar materialistlərdən biri kimi tanıdığı, "İnsan nə yeyirsə, odur", "Fosfor yoxdursa, filir də yoxdur" aforizmlərinin müəllifi Yakob Moleşottun (1822-1893) italyan dilində yazdığı "Ç.R. Darvin" adlı əsəri

Video-En.

 

1882

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

Die wirkliche und die scheinbare Welt: Neue Grundlegung der Metaphysik.

  Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin(1832-1888) "Gerçək və zahirən belə görünən dünya: Metafizikanın yeni əsasları" adlı əsəri 

 Video-En.


1882

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

  A System of Synthetic Philosophy. /Principles of Sociology.

Volume II

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan uç cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1882

  Borden Parker Bowne

Video-Az.

 

 Studies in Theism

  

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Teizmə dair tədqiqlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1882

  Borden Parker Bowne

Video-Az.

 

 Metaphysics: A Study in First Principles

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun əsas əsəri hesab edilən "Metafizika: İnkin prinsiplərə dair tədqiqlər"

Video-En.

 

1882

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  Последняя лекция Владимира Сергеевича Соловьева в С.-Петербургском университете

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun Sankt-Peterburq universitetində son mühazirəsi

Video-En.

 

1883

 

 

1883

  Francis Herbert Bradley

Video-Az.

 

  The Principles of Logic

  

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Francis Herbert Bredlinin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

1883

  Владимир Соловьёв

Video-Az.

 

  На пути к истинной философии

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "Həqiqi fəlsəfəyə aparan yolda" adlı əsəri

Video-En.

 

1883

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

 Der Rassenkampf

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professoru Lüdviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "İrqlərin mübarizəsi" əsəri 

 Video-En.

 

1884

 

 

1884

  Wilhelm Windelband

 Video-Az.

 

 Präludien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie.

 Alman filosofu Vilhelm Vindelbandın(1848-1915) "Prelüdiya" adlı əsəri

 Video-En.


1884

  Léon Bloy

 Video-Az.

 

Le Révélateur du globe

  Fransız yazıçısı və mütəfəkkiri, mistik Leon Bluanın(1846-1917) "Dünyanı kəşf edən" adlı essesi  

 Video-En.

 

1884

 Friedrich Engels

Video-Az.

 

 Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats

 Fridrix Engelsin(1820-1895) "Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi