FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX   ƏSR

1992

 

 

1992

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  Renewing Philosophy

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Yeniləyici Fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Charles Jencks, editor

 Video-Az.

 

 The Post-Modern Reader

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) redaktorluğu altında çap olunan "Post-modern oxucu" adlı əsər.

 Video-En.

 


 

1992

  Brian Massumi

 Video-Az.

 A User's Guide to Capitalism and Schizophrenia:

Deviations from Deleuze and Guattari

 Kanada-Amerika yazıçısı və filosofu, London  Universitetinin, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin, hazırda Monreal Universitetinin professoru,  son dövr fransız filosoflarının - Liotarın, Delezin, Qvattarinin ingilis dilinə tərcüməçisi kimi tanınan Brian Massuminin(1956) "Kapitalizm və şizofreniyaya dair bir istifadəçidən bələdçilik: Delezdən və Qvattaridən yayınmalar" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1992

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  Realism with a Human Face

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Realizm insani sima ilə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 On Heidegger's Nazism and Philosophy

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Haydeggerin nasizmi və fəlsəfə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1992

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Irrationalism. Lukács and the Marxist View of Reason

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "İrrasionalizm. Lukaç və zəkaya marksist baxış" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1992

  Fərman İsmayılov

 Video-Az.

 

 ХХ әср фәлсәфәсинә даир очеркләр

 

Azərbaycan , Bakı Dövlət Universitetinin professoru(1936) Fərman İsmayılovun "XX əsr fəlsəfəsinə dair oçerklər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1992

  Arthur Danto

 Video-Az.

 Beyond the Brillo Box:

The Visual Arts in Post-Historical Perspective

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "Brillo Boksdan o tərəfdə: Vizual sənətlər post-tarixi perspektivdə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1992

  Karl Popper

 Video-Az.

 

Unended Quest:

An Intellectual Autobiography

 

Alman-Avstriya-Britaniya filosofu Karl Popperin(1902-1994) "Sonu olmayan sual: İntellektual tərcümeyi-hal" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1992

  Həsən Quliyev

 Video-Az.

 

 XX əsrin astanasında məktəblərin təzələməsi

 

  Azərbaycan filosofu Həsən Quliyevin(1941-2008) "XX əsrin astanasında məktəblərin təzələməsi" monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

1992

  Alan Musgrave

 Video-Az.

 

 Common Sense, Science and Scepticism

 

İngilis mənşəli Yeni Zelandiya filosofu, Otaqo universitetinin(Yeni Zelandiya) fəlsəfə professoru Alan Masgreyvin(1940) "Sağlan düşüncə, elm və skeptisizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Analysis and Metaphysics:

An Introduction to Philosophy

  Britaniya filosofu Peter Strosonun(1919-2006) "Analiz və metafizika: fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

 Riyaziyyatın fəlsəfi problemləri

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Riyaziyyatın fəlsəfi problemləri" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1992

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 Moral Literacy:

Or How To Do The Right Thing

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Əxlaqi savad: və ya düzgün hərəkətləri necə etmək olar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1992

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 Consciousness Reconsidered

 Amerika filosofu, Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "Yenidən nəzərdən keçirilmiş şüur" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

Situating the Self:

Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics

 

Türk-yəhudi mənşəli Amerika filosofu, Boston Universitetinin müəllimi, Harvard Universitetinin və Yel Universitetinin professoru Seyla Benhabibin(1950) "Özünümüəyyənləşdirmə: Müasir etikada cins, icma və postmodernizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

  Faktizität und Geltung

 

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Faktiklik və əhəmiyyətlilik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1992

  Keiichi Noe

 Video-Az.

 

  Mach's relativism versus apriorism and the mechanistic world view

 

  Yapon filosofu, Tohoku Universitetinin fəlsəfə professoru və İncəsənət və Ədəbiyyat Fakultısinin dekanı  Keyiçi Nounun(1949) "Maxın relyativizmi apriorizmin və mexanistik dünyagörüşün əleyhinə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Михаил Горбачёв

 Video-Az.

 

 Декабрь-91. Моя позиция

 

 Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sonuncu Baş Katibi (1985-1991), SSRİ-nin ilk və son prezidenti (1991) Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun (d.1931) "" adlı kitabı 

 Video-En.

 

 

 

1992

  Гумилёв Лев Николаевич

 Video-Az.

 

 Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведению

 

Görkəmli Rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun(1912-1992) "Son və yenidən başlanğıc. Xalqşünaslıq üzrə populyar mühazirələr" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

   Адил Әсәдов

 Video-Az.

 

 Инсан тәфәккүрү:

гаjнаглары, тарихи типләри, перспективләри

 

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "İnsan təfəkkürü: qaynaqları, tarixi tipləri, perspektivləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1992

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Highroad around Modernism

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

1992

  Amartya Sen

 Video-Az.

 

 Inequality Reexamined

 

  Hind iqtisadçısı, Kəlküttə Universitetinin(1956-1958), Kembric Universitetinin(1957-1963, 1998-), Dehli Universitetinin(1963-1971), Oksford Universitetinin(1977-1988), Harvard Universitetinin(1987-1998) professoru, 1986-89-cu illərdə Beynəlxalq İqtisadi Assosiasiyanın prezidenti, 1994-cü ildə Amerika İqtisadi Assosiasiyasının prezidenti, Nobel mükafatı laureatı Amartya Senin (1933) "Bərabərsizlik probleminə qayıdış" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1992

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Innocence and Experience 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1992

  Iris Murdoch

 Video-Az.

 

 Metaphysics as a Guide to Morals

 

İngilis yazıçısı və filosofu filosofu Ayris Mördokun (1919-1999) " Metafizika əxlaqın yolgöstərəni kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Fredric R. Jameson

Video-Az.

 

 The Geopolitical Aesthetic:

Cinema and Space in the World System

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "Geosiyasi estetika: Kono və məkam dünya sistemində" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1992

  Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 The End of History and the Last Man

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952)  "Tarixin sonu və axırıncı insan" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1992

  Lawrence Blum

 Video-Az.

 

  Antiracism, Multiculturalism, and Interracial Community: Three Educational Values for a Multicultural Society

 

Amerikan filosofu, Massaçusetts, Boston  Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin professoru Lorens Blamın () "Anti-irqçilik, multikulturalizm və irqlərarası icma: Multikultural Cəmiyyət üçün üç təhsil dəyər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1992

  Pitirim Sorokin

 Video-Az.

 

 The crisis of our age

 

 Rus inqilabçısı, sonradan rus-amerikan sosioloqu, 1931-ci ildə Harvard Universitetinin Sosiologiya fakültəsinin banisi və 1942-ci ilə qədər rəhbəri, 1931-1959-cu illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1965-ci ildə Amerika Sosiologiya Assosiasiyasının prezidenti, sosial stratifikasiya və sosial mobillik nəzəriyyələrinin yaradıcılarından biri Pitirim Sorokinin (1889-1968) ölümündən sonra çap olunan "Bizim zamanənin böhranı" adlı əsəri.  

 Video-En.