FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

 

1985  

 


 

1985

  Alexander Nehamas

 Video-Az.

 

Nietzsche:

Life as Literature

 

Yunan-Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin professoru Aleksander Nehamasın (1946) "Nitşe: Həyat ədəbiyyat kimi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1985

  Mark Poster

 Video-Az.

 

  Foucault, Marxism, and History:

Mode of Production Versus Mode of Information

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "Fuko, Marksizm və tarix: İstehsal üsulu informasiya üsuluna qayşı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1985

  Yaşar Qarayev

 Video-Az.

 

 Poeziyanın kamilliyi

 

Azərbaycan tənqidçi, ədəbiyyatşünası Yaşar Qarayevin(1936) "Poeziyanın kamilliyi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1985

 Иса Һәбиббәйли

 Video-Az.

 

  Әдәби йүксәлиш

 

 Azərbaycan alimi, 1975-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, 2003-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 1996-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, 2013-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibbəylinin(1949) "Ədəbi yüksəliş" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1985

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Temps et récit.

Tome III : Le temps raconté.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Zaman və hekayət. III cild: Zaman danışdı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1985

  Arthur Danto

 Video-Az.

 Narration and Knowledge

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "Hekayə və bilik" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1985

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Towards A Symbolic Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Simvolik memarlığa doğru" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1985

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Cinéma II:

L'image-temps

 

Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Kino 2: Zaman obrazı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1985

 Michael Lynch

 Video-Az.

 

Art and artifact in laboratory science:

a study of shop work and shop talk in a research laboratory

 

 Amerika filosofu, Kornell Universitetinin professoru Maykl Linçin(1948) "İncəsənət və artifakt laboratoriya elmində: tədqiqat laboratoriyasında mağaza işinin və mağaza söhbətinin öyrənilməsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1985

  Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Черные дыры и Вселенная

  Pus astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Kainatda qara deşiklər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1985

Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 The Return to Cosmology:

Postmodern Science and the Theology of Nature

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Kosmologiyaya qayıdış: postmodermn elm və Təbiətin teologiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1985

 Станислав Сергеевич Гусев,

 Григорий Львович Тульчинский

 Video-Az.

 

 Проблема понимания в философии

 

Bakıda doğulmuş Rusiya filosofu, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin professoru Stanislav Qusevin(1939) və professor Qriqori Tulçinskinin(1947) "Fəlsəfədə anlama problemi" adlı əsəri  

Video-En. 

 

1985

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Skepticism and Naturalism:

Some Varieties

  Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin professoru Peter Strosonun "Skeptisizm və naturalizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1985

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 The Time of My Life –

An Autobiography

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1985

Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

 Введение в этику

 

Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Etikaya giriş" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1985

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 The Adaptive Corporation

Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Adaptiv korporasiya" adlı əsəri.

 Video-En.