FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

1984  


 

1984

Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

Creativity in American Philosophy

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Amerika fəlsəfəsində yaradıcılıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1984

   Marvin Farber

 Video-Az.

 

 The Search for an Alternative:

Philosophical Perspectives of Subjectivism and Marxism

   Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Edmund Husserlin şagirdi, 1937-1961-ci illərdə Buffalo Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin sədri, Philosophy and Phenomenological Research jurnalının təsisçisi və redaktoru (1940-1980) Marvin Farberin ölümündən sonra çap olunan (1901-1980)  "Alternativ axtarışında: Subyektivizmin və marksizmin fəlsəfi perspektivləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1984

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 Wittgenstein on Meaning

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Vitgenşteyn məna haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1984

 George Dickie

 Video-Az.

 

 The Art Circle

  Amerika filosofu, Çikaqoda İllinoy  Universitetinin professoru, 1993-94-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Corc Dikinin (1926)  "İncəsənət dərnəyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1984

 Иса Һәбиббәйли

 Video-Az.

 

  Романтик лириканын имканлары

 

 Azərbaycan alimi, 1975-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, 2003-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 1996-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, 2013-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibbəylinin(1949) "Romantik lirikanın imkanları" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1984

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Temps et récit.

Tome II : La configuration dans le récit de fiction.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Zaman və hekayət. II cild: Uydurulmuş hekayətdə quruluş" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1984

  Richard Wollheim

 Video-Az.

 

 The Thread of Life

 

Britaniya-Amerika filosofu, London Universitet Kollecinin professoru, Harvard və Kolumbiya Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1998–2002-ci illərdə Berkli Kaliforniya Universitetinin Departament rəhbəri, 1992-ci ildən vəfat etdiyi 2003-cü ilə qədər Britaniya Estetika Cəmiyyətinin presidenti Riçard Vollhaym (1923-2003) özünün "Həyat yolu" adlı əsərində şəxsiyyətin fəlsəfi anlaşılmasına dair orijinal yanaşma təklif edir.

 Video-En.

 

 

1984

  18th Solvay Conference on Physics. Chair - Léon van Hove (CERN)

 Video-Az.

 

  Higher Energy Physics

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Yüksək enerjilər fizikası" mövzusu üzrə keçirilən 18-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1984

   Robert Oppenheimer

 Video-Az.

 

Uncommon Sense

 

Yəhudi mənşəli Amerikan fiziki, Berkli Kaliforniya Universitetinin professoru, ABŞ Milli Akademiyasının üzvü, atom silahının yaradılması üzrə Manheten layihəsi adlı proqramın elmi rəhbəri, "atom bombasının atası" ləqəbini almış, atom bombası partladığı zaman "Bhaqad Gita"dan "Əgər minlərlə günəş Səmada od tutub alışaraq nur saçmış olsaydı, bu, Yaradıcının parıltısına bənzəmiş olardı... Mən Ölüm oldum, dünyaların dağıdıcısı oldum" sözlərini xatırladığını söyləyən Robert Oppenhaymerin(1904-1967) ölümündən sonra çap olunan "Qeyri-adi hiss" adlı kitabı.  

 Video-En.

 

 

1984

  Hermann Haken

 Video-Az.

 

 Erfolgsgeheimnis der Natur.

Synergetik - Die Lehre vom Zusammenwirken

 

  Alman fiziki, sinergetikanın yaradıcısı, Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika üzrə professoru,
Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika və sinergetika İnsitituniun direktoru Hermann
Hakenin(1927) "Təbiətin uğurunun sirri. Sinergetika - qarşılıqlı təsir təlimidir" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1984

  Ilya Prigogine.

Isabelle Stengers

 Video-Az.

 

  Order out of Chaos:

Man's new dialogue with nature

  Rus-yəhudi mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki, Nobel mükafatı laeteatı İlya Priqojinin(1917-2003) və Belçika filosofu İzabella Srengersin(1949) "Xaosdan nizama: İnsanın təbiət ilə yeni dialoqu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1984

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

Беседы о Вселенной

(Что представляет собой Вселенная в свете новейших научных открытий? Автор книги, кандидат философских наук, дает ответ на этот вопрос, рассказывая о современных научных взглядах на мироздание, не оставляющих места для религиозной картины мира, которую отстаивают богословы. Беседа первая. Познаваемая Вселенная: «Если я - предел, то что же дальше, там?» (9).Беседа вторая. Взрывающаяся Вселенная: «Был ли в самом начале у мира исток?» (30).Беседа третья. Расширяющаяся Вселенная: «Конец, истребленье - явлений всех завершенье?» (51).Беседа четвертая. Самосознающая Вселенная: «Как, откуда, зачем наш приход и уход?» (75).Беседа пятая. Неисчерпаемая Вселенная: «Разве далям бесконечным измеренье есть?» (92))

 

  Tacik filosofu Akbar Tursunovun(1932) "Kainat barədə söbətlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1984

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

Omnipotence and Other Theological Mistakes

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Tanrının hər şeyə qüdrəti yetməsi və digər teoloji səhvlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1984

  Мераб Мамардашвили

 Video-Az.

 

Классический и неклассический идеалы рациональности

 

  Gürcü-rus filosofu Merab Mamardaşvilinin (1930-1990) "Rasionallığın klassik və qeyri-klassik idealları" adlı əsəri

 Video-En.

 

1984

 Станислав Сергеевич Гусев

 Video-Az.

 

 Наука и метафора

 

Bakıda doğulmuş Rusiya filosofu, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin professoru Stanislav Qusevin(1939) "Elm və metafora" adlı əsəri.  

Video-En. 

 

1984

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 The Science of the Mind

 Amerika filosofu, Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "Agıl elmi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1984

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

 Of Mind and Other Matters

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki, analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Şüur və başqa problemlər barədə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1984

  Derek Parfit

 Video-Az.

 

  Reasons and Persons

  Britaniya filosofu, 2015-ci ildə Harvard Universitetinin dəvət olunmuş professoru Derek Parfitin (1942) "Zəkalar və şəxsiyyətlər" adlı ikicildliyini adlı əsərin birinci cildi

 Video-En.

 

 

1984

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Этика Аристотеля

 

Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Aristotelin etikası" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1984

  Arthur Holmes

 Video-Az.

 

 Ethics: Approaching Moral Decisions

 

  Amerika dini filosofu,  1951–1994-cü illərdə Vitn Kollecinin professoru Artur Holmesin (1924-2011) "Etika: yaxınlaşmaqda olan əxlaqi qərar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1984

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

Histoire de la sexualité-2.

l'usage des plaisirs.

 

Fransız filosofu Mişel Fukonun(1926-1984) "Həzzdən istifadə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1984

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

Histoire de la sexualité-3.le souci de soi.

 

Fransız filosofu Mişel Fukonun(1926-1984) "Özünə qayğı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1984

  Мераб Мамардашвили

 Video-Az.

 

 Психологическая топология пути

 

  Gürcü-rus filosofu Merab Mamardaşvilinin (1930-1990) "Yolun psixoloji tipologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1984

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

Soziale Systeme.

Grundriss einer allgemeinen Theorie

 

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanın(1927-1998) "Sosial sistemlər" adlı əsəri.

Video-En.