FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX ƏSR

 

(1953-1957)

 


1953  


 

1953

  11th İnternational Congress of Philosophy. Brussels, Belgium

 Video-Az.

 

 

 

 Belçikanın Brüssel şəhərində "" mövzusu üzrə keçirilən 11-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları. Ayer, Popper. Ümumdünya Fəlfəfə Konqreslərinin beş ildən bir keşirilməsi qərara alınır.

 Video-En.

 

 

1953

  Le Corbusier

 Video-Az.

 

 Le Poeme de l'Angle Droit

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) "Düz buğaq poeması" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1953

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Satan in the Suburbs and Other Stories

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1953

  Iris Murdoch

 Video-Az.

 

 Sartre: Romantic Rationalist

İngilis yazıçısı və filosofu filosofu Ayris Mördokun (1919-1999) "Sartr: romantik rasionalist" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1953

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Science and Human Behavior

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Elm və insan davranışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1953

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 La personnalité de base

Fransız filosofu və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Əsas şəxsiyyət" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1953

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 Le matérialisme rationnel

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Rasional materializm" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1953

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 Video-Az.

 

Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik

 

Yəhudi mənəşəli Avstriya-ingilis filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra alman dilində çap olunan "Riyaziyyatın əsaslarına dair qeydlər" adlı kitabda onun 1937-1944-cü illər arasında məntiqin və riyaziyyatın fəlsəfəsinə dair yazdığı əsərlər toplanmışdır.

 Video-En.

 

 

1953

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 From a Logical Point of View

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "Məntiqi nöqteyi-nəzərdən" adlı əsəri

 Video-En.

  

 

1953

  Erwin Schrödinger

 Video-Az.

 

  What is matter?

Alman-Avstriya fizik-nəzəriyyəçisi, Nobel mükafatı lauretı, Berlin, Oksford universitetlərinin professoru, Dublinin Ali Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi və direktoru, Kvant mexanikasıbın yaradıcılarından biri, materiyanın dalğa nəzəriyyəsinin müəllifi Ervin Şrödingerin(1887-1961) "Materie nədir?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1953

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 Video-Az.

 

Philosophische Untersuchungen

 

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-ingilis filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra alman dilində çap olunan "Fəlsəfi tədqiqatlar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1953

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

  An Introduction to the Philosophy of Science

 

 Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "Elmin fəlsəfəsinə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1953

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 Phénoménologie de l'expérience esthétique

Fransız filosofu və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Estetik təcrübənin fenomenologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1953

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

 Ästhetik

 

 

 Alman filosofu Nikolay Hartmanın(1882-1950) ölümündən sonra çap olunan "Estetika" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1953

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 

Éloge de la Philosophie

 

Fransız filosofu, fenomenologiyanın nümayəndəsi  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "Fəlsəfəyə mədh" adlı əsəri    

 Video-En.

 

1953

Talcott Parsons,

Edward Shils,

Robert Freed Bales

Video-Az.

Working Papers in the Theory of Action

 Amerikan sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru Talkott Parsonsun(1902-1979), srtuktur funksionalizmin nümayəndəsi, Çikaqo Universitetinin professoru  Eduard Şilsin(1911-1995) və Harvard Universitetinin professoru Robert Frid Beylzın(1916-2004) "" adlı əsəri 

Video-En.

 

1953

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Empirisme et subjectivité

 

Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Empirizm və subyektivlik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1953

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Rapport du congré s de Rome tenu á l'Istitutio di psicologia della universitá di Roma les 26 et 27 septembre

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981)  Roma Universitetinin Psixologiya İnstitutunda oxuduğu "Psixoanalizdə nitqin və dilin funksiyası və sahəsi" adlı məruzəsi .

 Video-En.

 

 

1953

  Roland Barthes

 Video-Az.

 

  Le degré zéro de l'écriture

Fransız poststrukturalist filosofu və semiotiki Rolan Bartın(1915-1980) "Yazının sıfır səviyyəsi" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

 

1953

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 Symbolik des Geistes

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı "Ruhun simvolikası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1953- 1954

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  Les écrits techniques de Freud

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1953-1954-cü illərdə  "Freydin psixoanaliz texnikası üzrə əsərləri" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

1954  


 

1954

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 Realms of Value

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1954

   William Kurtz Wimsatt

Monroe Beardsley

 Video-Az.

 

 The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry

   Amerikan tənqidşisi və filosofu, Yel Universitetinin professoru Uilyam Körtz Vimsattın (1907–1975) və Amerika filosofu, Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Monrou Biədzlinin(1915-1985) "Verbal ikona: Poeziyanın mənasına dair tədqiqatları" adlı əsərində onların irəli sürdükləri düşünülmüş yalan(intentional fallacy)affektiv yalan(affective fallacy) anlayışlarının geniş təqdamatı verilir.

 Video-En.

 

 

1954

  Simone de Beauvoir

[simɔn də boˈvwaʁ]

 Video-Az.

 

 Les Mandarins

 

 Fransız yazıçısı, ekzistensialist filosof, siyasi fəal, feminist və sosial nəzəriyyəçi Simona de Bovuarın(1908-1986) "Mandarinlər" adlı romanı II Dünya Müharibəsi bitdikdən sonrakı dövrə aiddir. Bu kitab kitabını həsr etdiyi amerikan yazıçısı Nelson Alqrenlə əlaqələri də daxil olmaqla, Sartr və Bovuarın yaxın ətrafındakı dostlarının və filosofların şəxsi həyatına aid idi. Həm Mandarinlər əsərində, həm də Bovuar ın avtobioqrafiyalarında Bovuarın onların şəxsi həyatını təsvir etməsi Alqreni biyabır etmişdi. Bovuarın əsərinin amerikan tərcüməsinin tənqidi zamanı Alqren bu biyabırçilığa kəskin cavab vermişdi.

 Video-En.

 

 

1954

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 Le Déclin de la sagesse

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Müdrikliyin süqutu" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1954

   Robert Oppenheimer

 Video-Az.

 

Science and the Common Understanding

 

Yəhudi mənşəli Amerikan fiziki, Berkli Kaliforniya Universitetinin professoru, ABŞ Milli Akademiyasının üzvü, atom silahının yaradılması üzrə Manheten layihəsi adlı proqramın elmi rəhbəri, "atom bombasının atası" ləqəbini almış, atom bombası partladığı zaman "Bhaqad Gita"dan "Əgər minlərlə günəş Səmada od tutub alışaraq nur saçmış olsaydı, bu, Yaradıcının parıltısına bənzəmiş olardı... Mən Ölüm oldum, dünyaların dağıdıcısı oldum" sözlərini xatırladığını söyləyən Robert Oppenhaymerin(1904-1967) "Elm və ümumi anlam" adlı kitabı.  

 Video-En.

 

 

1954

Ernst Bloch

Video-Az.

 

 Das Prinzip Hoffnung (3 vols.)

, Bd. I

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977) üç cildlik "Ümid prinsipi" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

 

1954

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı 1939-cü ildə yazdığı "Qərb psixologiyasına və Şərq dininə dair" adlı əsəri "Böyük qurtuluşun Tibet kitabı"na psixoloji şərhlər" adlı əsərinin birinci hissəsini təşkil edir.

 Video-En.

 

 

 

 

1954

Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

  Metaphysik, Skepsis, Wissenschaft

Alman-Avstriya filisofu, Münhen Universitetinin professoru Volfqana Şteqmüllerin(1923-1991) "Metafizika, Skeptisizm, Elm" adlı əsəri

Video-En.

 

1954

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Human Society in Ethics and Politics

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "İnsan cəmiyyəti etikada və siyasətdə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1954

  Abraham Maslow

 Video-Az.

 

  Motivation and personality

 

Amerika psixoloqu və filosofu, tələbatlarının ierarxik quruluşununun müəllifi, Brandayz Universitetinin(Massaçusets ştatı) professoru Abraham Maslounun (1908-1970) "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

  

 

1954

Gilbert Ryle

 Video-Az.

 

Dilemmas, a collection of shorter pieces

 

Britaniya filosofu, linqvistik fəlsəfənin banilərindən biri, Oksford Universitetinin fəlsəfə professoru, məşhur "Mind" jurnalının baş redaktoru Gilbert Raylın "Dilemmalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1954

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 

 Nightmares of Eminent Persons and Other Stories

 

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1954

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 Von den Wurzeln des Bewusstseins

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı "Şüurun mənbələri barədə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1954

  10th Solvay Conference on Physics. Chair - William Lawrence Bragg (Cambridge)

 Video-Az.

 

 

  Les électrons dans les métaux

(Electrons in metals)

 

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Metallarda elektronlar" mövzusu üzrə keçirilən 10-cu Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1954

 Albert Einstein

 Video-Az.

 

  Ideas and Opinion

Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) "İdeyalar və mülahizələr" adlı adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1954

   Harlow Shapley(Editor/Contributor),

Samuel Rapport (Editor),

Helen Wright (Editor)

 Video-Az.

 

 A Treasury of Science

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) redakrəsi altında "Elm xəzinəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1954- 1955

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1954-1955-ci illərdə  ""Mən" Freydin nəzəriyyəsində və psixoanaliz texnikasında" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

 

 

1955  


 

 

1955

  Le Corbusier

 Video-Az.

 

 Le Modulor 2

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) "Modulor 2" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1955

   Ivor Armstrong Richards

 Video-Az.

 

 Speculative Instruments

   Englis estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) "Spekulyativ alətlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1955

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin(1898-1979) "Eros və sivilizasiya: Freydə dair fəlsəfi tədqiqat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1955

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Elementy dzieła muzycznego

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Musiqi adlı əsərinin elementləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1955

Talcott Parsons,

Robert Freed Bales

Video-Az.

 

 Family, socialization and interaction process

 

 Amerikan sosioloqları, Harvard Universitetinin professorları Talkott Parsonsun(1902-1979) və Robert Frid Beylzın(1916-2004) "" adlı əsəri 

Video-En.


 

1955

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

 The Sane Society

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Sağlam cəmiyyət" adlı əsəri

 Video-En.

 

1955

 Raymond Aron

[ʁɛmɔ̃ aʁɔ̃]

 Video-Az.

  

 L’Opium des intellectuels

 Fransız tarixçisi və sosioloqu, tarixin pozitivist izahının əleyhidarı, tarixin tənqidi fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri, industrial cəmiyyət tərəfdarı, siyasi təhlilçi, Fransada konservator və sağların ideoloqu, marksizmin və fransız solçularının tənqidçisi, elmin deideologizasiyasının tərəfdarı və Sartrın marksist ekzistensializminin əleyhidarı, İkinci dünya müharibəsindən öncə Tuluza Universitetində sosial fəlsəfə professoru, müharibə zamanı de Qollun Azad Fransa təşkilatının Londonda La France Libre qəzetinin baş redaktoru, müharibədən sonra Parisdə Milli İdarəçilik Məktəbinin professoru, 1955-1968-ci illərdə Sorbonna Universitetinin, 1970-ci ildən isə Collège de France’ın professoru Raymon Aron (1905 – 1983) özünün "İntellektuallar üçün tiryək" adlı əsərində niyə Qərb ziyalılarının marksizmə və sovet sisteminə maraq göstərməsi ilə bağlı düşüncələrini şərh edir. Aron belə bir nəticəyə gəlir ki, Qərb dünyasının ziyalıları sonda sovet sisteminin qeyri demokratik olduğunu dərk edərək marksizmdən məyus olacaqlar.

 Video-En.

 

 


1955

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

  L'homme problématique

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Qender məsələləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1955

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

 Die Antinomien und ihre Behandlung

 Alman-Avstriya filisofu, Münhen Universitetinin professoru Volfqana Şteqmüllerin(1923-1991) "Antinomiyalar və onlarla rəftar" adlı əsəri

Video-En.

 

1955

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Истоки и смысл русского коммунизма. Париж

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1955

 

Niels Bohr

 Video-Az.

 

 Unity of Knowledge

 

Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Biliklərin vəhdəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1954

   Open Mind

 Video-Az.

 

Science and the Common Understanding

 

Yəhudi mənşəli Amerikan fiziki, Berkli Kaliforniya Universitetinin professoru, ABŞ Milli Akademiyasının üzvü, atom silahının yaradılması üzrə Manheten layihəsi adlı proqramın elmi rəhbəri, "atom bombasının atası" ləqəbini almış, atom bombası partladığı zaman "Bhaqad Gita"dan "Əgər minlərlə günəş Səmada od tutub alışaraq nur saçmış olsaydı, bu, Yaradıcının parıltısına bənzəmiş olardı... Mən Ölüm oldum, dünyaların dağıdıcısı oldum" sözlərini xatırladığını söyləyən Robert Oppenhaymerin(1904-1967) "Açıq zəka" adlı kitabı.  

 Video-En.

 

 

 

1955

Noam Chomsky

 Video-Az.

 

Logical Structure of Linguistic Theory

 

   Amerika filosofu Noam Çomskiinin (1928) "Lingvistik nəzəriyyənin məntiqi strukturu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1955

Ernst Bloch

Video-Az.

 

 Das Prinzip Hoffnung (3 vols.),

Bd. II

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977) üç cildlik "Ümid prinsipi" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1955

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 Les aventures de la dialectique

 

Fransız filosofu, fenomenologiyanın nümayəndəsi  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "Dialektikanın macaraları" adlı əsəri    

 Video-En.

 

1955

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

 Fact, Fiction, and Forecast

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki, analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Fakt, uydurma və gələcəyi qabaqcadan xəbər vermə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1955

 Pierre Teilhard de Chardin

 Video-Az.

  

 Le Phenomene humain

 Fransız katolik filosofu və antropoloqu, sinantropu ilk kəşf edənlərdən biri, Vernadski ilə yanaşı noosfer nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri Pyer Teyyar de Şardenin(1881-1955) 1938-1940-cu illərdə yazdığı "İnsan fenomeni" adlı əsas əsəri

 Video-En.

 

 

1955

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Histoire et vérité

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005)   "Tarix və həqiqət" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1955

  Wolfgang Pauli, Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 The Interpretation of Nature and the Psyche

 

 Yəhudi mənşəli Avstriya-İsveçrə fiziki, Nobel mükafatı laureatı, qadağa prinsipini və elementar zərrəciyin spini anlayışını irəli sürməsi ilə tanınan Volfgang Paulinin və İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) ingilis dilində yazdığı "Təbiətin və ruhun interpretasitası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1955

  Daniel Bell

 Video-Az.

 

The New American Right

 

Amerikan filosofu və sosioloqu, postindustrial(informasion) cəmiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısı, Harvard Universitetinin professoru Daniel Bellin (1919-2011) "Yeni Amerikan hüququ" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

 

1956  


 

1956

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

 Mathematics and Natural Philosophy

 

Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Riyaziyyat və natural fəlsəfə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1956

  Erwin Schrödinger

 Video-Az.

 

  Expanding Universes

Alman-Avstriya fizik-nəzəriyyəçisi, Nobel mükafatı lauretı, Berlin, Oksford universitetlərinin professoru, Dublinin Ali Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi və direktoru, Kvant mexanikasıbın yaradıcılarından biri, materiyanın dalğa nəzəriyyəsinin müəllifi Ervin Şrödingerin(1887-1961) "Genişlənən kainat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1956  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

The Direction of Time

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) ölümündən sonra çap olunan "Zamanın istiqaməti" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1956

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Portraits from Memory and Other Essays

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1956

 Max Weber

 Video-Az.

 

Staatssoziologie

 Alman  filosofu və sosioloqu Maks Veberin(1864-1920)  ölümündən sonra çap olunan "Dövlət sosiologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1956

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 Varieties of Human Value

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin(1901—1979) "İnsani dəyərlərin müxtəlifliyi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1956

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 The Humanity of Man

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1956

 Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

The methodological character of theoretical concepts

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Nəzəri anlayışların metodoloji xarakteri" adlı əsəri

 Video-En.

 

1956

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

 Atoms and Human Knowledge

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Atomlar və insan idrakı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1956

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

The Art of Loving. An Enquiry into the Nature of Love

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Sevmək sənəti: sevginin təbiətinə dair tədqiqat" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1956

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Age of Reason: The Seventeenth Century Philosophers (The Mentor Philosophers) 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1956

  Max Born

 Video-Az.

 

Physics in My Generation: A Selection of Papers

 

  Yəhudi mənşəli alman-ingilis fiziki, kvant mexanikasının yaradıcılarından biri, Nobel mükafatı laureatı Maks Bornun(1882-1970) "" adı altında seçilmiş məqalələri

 Video-En.

 

 

1956

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Logic and Knowledge: Essays 1901–1950

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1957  


 

 

1957

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Studia z estetyki Tom I

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Estetikaya dair tədqiqatlar" adlı əsərinin birinci cild

 Video-En.

 

 

1957

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981)  "Hərfin instansiyası, və ya zəkanın Freyddən sonrakı taleyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1957

  Roland Barthes

 Video-Az.

 

  Mythologies

Fransız poststrukturalist filosofu və semiotiki Rolan Bartın(1915-1980) "Mifologiyalar" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

 

1957

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Essence et existence: Étude à propos de la philosophie de Roman Ingarden et Nicolai Hartmann.

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014) fransız dilində yazdığı  "Mahiyyət və mövcudluq" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1957

   Burrhus Frederic Skinner,

 Charles Ferster

 Video-Az.

 

 Verbal Behavior

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990)Amerikan biheviorist psixoloqu Çarlz Fersterin(1922–1981) "Verbal davranış" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1957

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Why I Am Not A Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Niyə mən xristian deyiləm" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1957

  Samuel Huntington

 Video-Az.

 

 The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının prezidenti Samuel Fillips Hantingtonun (1927-2008) "Əsgər və dövlət: vətəndaş-hərbiçi münasibətlərin nəzəriyyəsi və siyasəti" adlı əsəri/

 Video-En.

 

1957

   毛澤東

 Video-Az.

 

 正确处理人民内部矛盾问题

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Xalqın daxilində ziddiyyətlərin düzgün həlli haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1957

   Burrhus Frederic Skinner,

Charles Ferster

 Video-Az.

 

 Schedules of Reinforcement

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990)Amerikan biheviorist psixoloqu Çarlz Fersterin(1922–1981) "Gücləndirmənim proqramları" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1957 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  L’Erotisme

  Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) "Erotika" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1957

Niels Bohr

 Video-Az.

 

 Physical Science and the Problem of Life

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Fizika elmi və həyat problemi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1957

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 

 The inner metagalaxy

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1957

Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 Metaphysical Beliefs,

Three Essays

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Metafizik inamlar" adlı üç essedən inarən kitabı.

 Video-En.

 

 

1957

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

  Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik

 Alman-Avstriya filisofu, Münhen Universitetinin professoru Volfqana Şteqmüllerin(1923-1991) "Həqiqət problemi və semantika ideyası" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1957

 Karl Popper

 Video-Az.

 

The Poverty of Historicism

 Alman-Avstriya-Britaniya filosofu Karl Popperin(1902-1994) "Historisizmin yoxsulluğu" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1957

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

 Question de méthode

 

   Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Metod problemi" adlı əsəri

 

Rus mətni

 Video-En.

 

 

1957 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  La Littérature et le Mal

  Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) "Ədəbiyyat və Şər" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1957- 1958

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  Les formations de l'inconscient

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1957-1958-ci illərdə  "Şüursuzluğun formalaşması" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

 

1957

  Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

  The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought.

 

   Amerikan fiziki, tarixçisi və filosofu, Harvard Universitetinin, Berkli Kalifornia Universitetinin və Princeton Universitetinin professoru Tomas Kunun(1922-1996) "Kopernik inqilabı: qərb təfəkkürünün inkişafında planetar astronomiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1957

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Die grossen Philosophen

 

Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Böyük filosoflar" adlı əsəri

 Video-En.