FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX ƏSR

 

ƏRƏFƏ - 1900

 

 

1900

 1st İnternational Congress of Philosophy. Paris,  France

 Video-Az.

 

 

 

 Fransanın Paris şəhərində keçirilən 1-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları. Konfransın təşkilatçıları və təşəbbüskarları  Fransız Fəlsəfə Cəmiyyətinin banisi Ksavye Leon, Emil Butru, Henri Berqson. Konqresin prezidenti Butru oldu.

 Video-En.

 

 

1900 

  Henri Bergson

 Video-Az.

 

  Le Rire

  Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Gülüş" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1900

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

 La Philosophie d’Auguste Comte

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan Lüsyen Levi-Brülün(1857-1939) "Oqüst Kontun fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1900

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Leybnitsin fəlsəfəsinin tənqidi şərhi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1900

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

  Philosophic des Geldes.

Alman filosofu Georg Zimmelin(1858-1918) "Pulun fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1900

   Max Planck

Video-Az.

 

 Zur des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum

 

  Alman fiziki Маks Plankın(1858-1947) Alman Fizika Cəmiyyətinin növbəti iclasında "Normal spektrdə enerjinin paylanması qanununun nəzəriyyəsinə dair" mövzusunda etdiyi məruzədə təsir kvantı anlayışını irəli sürür və bununla da kvant fizikasının əsasını qoyur.

Video-En.

 

1900

 David Hilbert

Video-Az.

 

 Liste von 23 offenen Problemen der Mathematik

 Alman riyaziyyatçısı, Puankarenin(1854-1912) vəfatından sonra, 1910-1920-ci illərdə riyaziyyatçıların dünya lideri, riyaziyyat müəllimlərinin hamisi,  German Velyin və fon Neymanın(1903-1957) müəllimi David Hilbertin Parisdə, 2-ci Beynəlxalq Riyaziyyat Konqresində səsləndirdiyi    "Riyaziyyata dair 23 açıq problemin siyahısı"

 Video-En.

 

1900

 Edmund Husserl

 Video-Az.

 

 Logische Untersuchungen, 1

 Yəhudi mənşəli alman filosofu Edmund Husser(1859-1938) özünün 2 cildlik "Məntiqi tədqiqatlar" adlı əsəri ilə fenomenologiyanın əsasını qoyur.

 Video-En.

 

1900

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Кое-что о философии "сверхчеловека"

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin ""Fövqəlinsan" fəlsəfəsi haqqında bir neçə söz" adlı əsəri

Video-En.

 

1900

  Ахмед бек Агаев

 Video-Az.

 

Панисламизм, его характер и направление

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Kaспий" qazetində çap etdirdiyi "Panislamizm, onun xarakteri və istiqaməti" adlı məqaləsi.

 Video-En.

 

 

 

1900

   Josiah Royce

 Video-Az.

 

 The Conception of Immortality

   Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) "Ölməzlik anlayışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1900

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Grundzuge der Psychologie.

Bd. 1

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) iki cildlik "Psixologiyaya dair əsas kurs" adlı əsərinin birinci cildi

 Video-En.

 

 

1900

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Grundzuge der Psychologie.

Bd. 2

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) iki cildlik "Psixologiyaya dair əsas kurs" adlı əsərinin ikinci cildi

 Video-En.

 

 

 

XX ƏSR

1901

 

1901

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

 The Field of Ethics

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "Etika sahəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1901

  William James

 Video-Az.

 

 The Varieties of Religious Experience.

Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin(1842-1910) "Dini təcrübənin müxtəlifliyi" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1901

 George Holmes Howison

 Video-Az.

 

  The Limits of Evolution, and Other Essays, Illustrating the Metaphysical Theory of Personal Idealism

 

 Amerikan filosofu, Kaliforniya, Berkli Universitetinin İntellektual və əxlaqi fəlsəfə professoru, Amerikan personalizminin Kaliforniya məktəbinin banisi hesab edilən Corc Holmes Hovisonun(1834–1916) əsas adlı əsəri olan "Təkamülün həddləri və personal idealizmin metafizik nəzəriyyəsini illüstrasiya edən digər esselər" 

 Video-En.

 

 

1901

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 The World and the Individual. Second Series, Nature, Man, and the Moral Order

 

 Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) "Dünya və Fərd. İkinci bölüm: Təbiət, İnsan və Əxlaqi Nizam" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1901

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

 Les Dilemmes de la métaphysique pure

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin(1815-1903) "Xalis metafizikanın dilemmaları" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1901

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

L'opinion et la foule

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın(1843-1904) "İctimai rəy və güruh" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

 Histoire et solution des problè mes metaphysiques

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin(1815-1903) "Mənim metafizik problemlərimin tarixi və həlli" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1901

  Max Planck

Video-Az.

 

 

 Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum

 

  Alman fiziki Маks Plank özünün "Normal spektrdə enerjinin paylanması qanununa dair" adlı məqaləsində irəli sürüdüyü təsir kvantı anlayışının bir qədər geniş təqdimatını verir.

Video-En.

 

1901

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Познание с исторической точки зрения

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "İdrak tarixi nöqteyi-nəzərdən" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1901

  Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

 Der Wille zur Macht – Versuch einer Umwertung aller Werte

   Alman filosofu Friedrich Nitşenin(1844-1900) "Hakimiyyətə can atan iradə – Bütün dəyərlərin yeni dəyərləndirilməsinə bir cəhd" adlı əsəri

 Video-En.

 

1901

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Einleitung in die Philosophie

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun(1832-1920) "Fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

 Георгий Валентинович Плеханов

Video-Az.

 

 О материалистическом понимании истории

 

 Rus marksist-filosofu Georgi Plexanovun "Tarixin materialistcəsinə anlaşılması haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 О пессимизме, оптимизме, XX столетии и многом другом

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Pessimizm, optimizm, XX yüzillik və bir şox başqa şeylər barədə" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

 Edmund Husserl

 Video-Az.

 

 Logische Untersuchungen, 2

 Yəhudi mənşəli alman filosofu Edmund Husser(1859-1938) özünün 2 cildlik "Məntiqi tədqiqatlar" adlı əsəri ilə fenomenologiyanın əsasını qoyur.

 Video-En.

 

1901

  Əhməd bəy Ağayev (Əhməd Ağaoğlu)

 Video-Az.

 

İslam dinində və islam aləmində qadın

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) özünün "Kavkazski vestnik" jurnalının 3-cü sayında dərc etdirdiyi "İslam dinində və islam aləmində qadın" adlı məqaləsində azad qadınsız milli inkişaf ola bilməz fikrini sübuta yetirir.   

 Video-En.

 

 

1902

 

 

1902

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

  Baldwin Dictionary Definition of Pragmatic (1) and (2) Pragmatism

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin(1839-1914) Baldvin lüğətində "Praqmatizm" və  "Praqmatik" məqalələri.

 Video-En.

 

 

1902

  Léon Xavier

 Video-Az.

 

 La philosophie de Fichte, ses rapports avec la conscience contemporaine

  Fransız filosofu, idealist, Fransız Fəlsəfə Cəmiyyətinin prezidenti, 1-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin təşkilatçılarından və təşəbbüskarlarəndan biri, Fixtenin fəlsəfəsinə dair bir neçə əsərin müəllifi Leon Ksavyenin(1868-1935) "Fixtenin fəlsəfəsi, onun müasir şüur ilə əlaqələri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1902

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

  La Science et l’hypothèse

 

Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin(1854-1912) "Elm və hipotez" adlı əsəri

 Video-En.

 

1902

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

 Le personnalisme

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin(1815-1903) "Personalism" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1902

  Émile Boutroux

 Video-Az.

 

 La Psychologie du mysticisme

  Fransız filosofu və fəlsəfə tarixçisi, spiritualizmin nümayəndəsi  Emil Butrunun(1845-1921) "Mistisizmin psixologiyası" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1900

  Ахмед бек Агаев

 Video-Az.

 

«Фанатизм» Ислама и его отношение к немусульманам

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Kaспий" qazetində çap etdirdiyi "İslamın "fanatizmi" və onun qeyri-müsəlmanlara münasibəti" adlı məqaləsi.

 Video-En.

 

1902

 Hermann Cohen

 Video-Az.

  

 System der Philosophic 1. Theil.

Logik der reinen Erkenntnis

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) birinci hissəsi məntiqə, ikinci hissəsi etikaya, üçüncü hissəsi estetikaya, dördüncü hissəsi psixologiyaya həsr olunması nəzərdə tutulan "Fəlsəfə sistemi"nin birinci hissəsi kimi çap olunana "Xalis idrakın məntiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

  

1902

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

 Die GroBstadte und das Geistesleben

 Alman filosofu Georg Zimmelin(1858-1918) "İri şəhərlər və mənəvi həyat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1902

  Benedetto Croce

 Video-Az.

 

Filosofia dello spirito. 1.

Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale

 

  İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Estetika ifadə haqqında elm və ümumi linqvistika kimi" adlı birinci bölümü.

Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Estetika ifadə haqqında elm və ümumi linqvistika kimi" adlı əsər ruhun (zəkanın) iki nəzəri fəaliyyət cferasından birincisinə - bədii yaradıcılığa həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

1902-

1903

 

  Vilfredo Pareto

 Video-Az.

 

 Les Systémes socialistes

 

  İtalyan filosofu, elita nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri  Vilfredo Paretonun "Sosialist sistemləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1902

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Die Soziale Revolution

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Sosial inqilab" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1903 

 

 

1903

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 The position of psychology in the system of knowledge. Psychological Monographs

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1903

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 Outlines of Psychology: an elementary treatise, with some practical applications

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) "Psixologiyanın konturları: elementar traktat, bir sıra praktik tətbiqləri ilə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1903

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene : eine psychiatrische Studie 

 

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı "Okkult fenomeni adlandırılan şeyin psixologiyası və patologiyası: bir psixiatr tədqiqatı" adlı dissertasiyası

 Video-En.

 

1903

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

 Harvard lecture on "Pragmatism"

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin(1839-1914) Harvard Universitetində "Praqmatizm" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

 Video-En.

 

1903

  John Dewey

 Video-Az.

 

  Studies in Logical Theory

 

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "Məntiqi nəzəriyyə üztə tədqiqlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1903

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

 Lowell lecture on "Some Topics of Logic bearing on Questions now Vexed"

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin(1839-1914) Bostonda, Louell İnstitutunda "Məntiqin indi narahatlıq törədən məsələlərinə aid bəzi mövzular" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

 Video-En.

  

1903

  George Edward Moore

 Video-Az.

 

  Principia Ethica

 

Britaniya filosofu Corc Edvard  Murun(1873-1924) "Etikanın prinsipləri" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1903

  Henri Bergson

 Video-Az.

 

Introduction a la metaphysique

  Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Metafizikaya giriş" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1903

 Gottlob Frege

 Video-Az.

 

 Grundgesetze der Arithmetik, Band II

 

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Gotlob Fregenin(1848-1925) "Hesabın əsas qanunları" adlı əsərinin ikinci cildi

 Video-En.

 

1903

  George Edward Moore

 Video-Az.

 

  The Refutation of Idealism

 

Britaniya filosofu Corc Edvard  Murun(1873-1924) "İdealizmin təkzibi" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1903

  Ахмед бек Агаев

 Video-Az.

 

Наши националисты

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Kaспий" qazetində çap etdirdiyi "Bizim millətçilər" adlı məqaləsi.

 Video-En.

 

 

 

1904 

 

 

1904

  2nd İnternational Congress of Philosophy. Geneva,   Switzerland

 Video-Az.

 

 

 

  İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən 2-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

  

1904

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

Herbert Spencer: An Estimate and a Review

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) "Herbert Spenser: qiymətləndirilməsi və yenidən nəzərdən keşirilməsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1904

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

 The Nature of Goodness

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "Xeyirxahlığın təbiəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1904

  Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

 The Immanence of God

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun(1847-1910) "Tanrının immanentliyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1904

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Ohe Americans

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1904

  Herbert Spencer

 Video-Az.

 

 An Autobiography

 

Britaniya filosofu Herbert Spenserin(1820-1903) "Avtobioqrafiya"sı.

 Video-En.

 

1904

 Gottlob Frege

 Video-Az.

 

 Was ist eine Funktion?

 

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Gotlob Fregenin(1848-1925) "Festschrift Ludwig Boltzmann gewidmet zum sechzigsten Geburtstage" jurnalında çap olunan "Funksiya nədir?" məqaləsi

 Video-En.

 

1904

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Эмпириомонизм. Статьи по философии. кн. III

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Empiriononizm" ümumi ad altında çap etdirdiyi Fəlsəfi məqalələr üçcildliyinin birinci kitabı.

 Video-En.

 

 

1904

 Oswald Spengler

Video-En.

 

Der metaphysische Grundgedanke der Heraklitischen Philosophie

 

  Görkəmli alman filosofu, həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi Osvald Şpenqlerin(1880-1936) "Heraklit fəlsəfəsinin metafizik əsasları" adlı əsəri mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyası.

Video-En.

 

1904

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

System der Philosophic 1. Theil.

Ethik des reinen Willens

  

  Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) birinci hissəsi məntiqə, ikinci hissəsi etikaya, üçüncü hissəsi estetikaya, dördüncü hissəsi psixologiyaya həsr olunması nəzərdə tutulan "Fəlsəfə sistemi"nin ikinci hissəsi kimi çap olunana "Xalis iradənin etikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1904

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Из психологии общества.

(Статьи 1901—1904 г.)

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) 1901-1904-ci illərdə yadığı məqalələrindən tərtib olunmuş "Cəmiyyətin psixologiyasından" adlı məqalələr məcmuəsi.

 Video-En.

 

 

1904

 Jörg Lanz von Liebenfels

Video-Az.

 

 Theozoologie

  Özünü Yörq Lanz fon Libenfels adlandıran Avstriyalı monax və sonradan antisemit və milliyyətşi publisist, çoxsaylı oxucuları içərisində Hitlerin və Ekkartın da olduğu "Ostar" jurnalının banisi, Hitlerin yüksəlişi dövründə özünü Hitlerin sələflərindən biri kimi qələmə verən, Avstriyanın Hitler tərəfindən anneksiyasından sonra Hitlerin himayəsinə nail olmağa çalışan, amma əksinə Hitler tərəfindən əsərlərinin çap olunmasına qadağa qoyulan, müharibədən sonra isə Hitleri onun ideyalarını oğurlamaqda və mənasını pozaraq təhrif etməkdə ittiham edən Adolf Yozef Lanzın(1874-1954) alman dilində yazdığı  "Teozoologiya" adlı antisemit əsərində xəstələrin və "alçaq irqlər"in sterilizasiyası və məcburi əməyə cəlb edilməsini təbliğ edilir. Ari irqini "Tanrının xalqı" («Gottmenschen») kimi təriflərə qərq edən Lanz belə hesab edir ki, ilkin olaraq ilahi varlıq olan Həvva İblislə əlaqəyə girmiş, bununla da alçaq irqlərin doğuluşuna səbəb olmuşdur. Bu ona gətirib çıxarmışdır ki, ari irqindən olan sarışın qadınları daha çox "qara inlanlar" cəlb edir, bunun qarşısını isə yalnız irqi bölgü ala bilər ki, ario-xristian hökmdarlar yenidən qaradərili vəhşi-adamları idarə edə bilsinlər və tam ilahiliyə nail olsunlar.

Video-En.

 

 

1905

 

 

1905

 Max Weber

 Video-Az.

 

 Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus

 Alman  filosofu və sosioloqu Maks Veberin(1864-1920)  "Protestant etikası və kapitalizmin ruhu" adlı əsəri

 Video-En.

 

1905

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes, Vol. 1 Reason in Common Sense

 

   İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin birinci cildi: Zəka ümumi hissdə

 Video-En.

 

1905

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

Adirondack Summer School Lectures. On the nature and classification of the sciences

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin(1839-1914) Adirondak Yay Məktəbində "Elmlərin təbiətinə və təsnifatına dair" mövzusunda oxuduğu mühazirələr.

 Video-En.

 

1905

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Эмпириомонизм. Статьи по философии. кн. III

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Empiriononizm" ümumi ad altında çap etdirdiyi Fəlsəfi məqalələr üçcildliyinin ikinci kitabı.

 Video-En.

 

 

1905

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 The Approach to Philosophy

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "Fəlsəfəyə yanaşma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1905

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 On Denoting, Mind

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1905

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

 The Life and Works of George Herbert

(three volumes)

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "Həyatı və əsərləri" adlı üç cildlik.

 Video-En.

 

 

1905

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes,

Vol. 2

Reason in Society

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin ikinci cildi: Zəka cəmiyyətdə   

 Video-En.

 

 

1905

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

 Valeur de la science

 

   Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin(1854-1912) "Elmin dəyərliliyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1905

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Principles of Art Education

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 


1905

  Gustave Le Bon

 Video-Az.

 

 L'Évolution de la Matière

 

  Fransız filosofu və psixoloqu Gustave Lebonun(1841-1931) "Materiyanın təkamülü" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1905

 Albert Einstein

 Video-Az.

 

 Zur Elektrodynamik bewegter Körper

 

   Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu Albert Eynşteyn(1879-1955) özünün "Hərəkət edən cismlərin elektrodinamikası" məqaləsi ilə xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin ilk təqdimatını verir.

 Video-En.

 

1905

 George Santayana

 Video-Az.

 

 The life of reason, five volumes,

Vol. 3

Reason In Religion

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin üçüncü cildi: Zəka dində

 Video-En.

 

1905

  Wilhelm Dilthey

 Video-Az.

 

Erlebnis und Dichtung

 

   Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin(1833-1911) "Psixi yaşantı və yaradıcılıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1905

  Ernst Mach

 Video-Az.

 

Erkenntnis und Irrtum

 

Avstriya fiziki və filosofu Ernst Maxın(1838-1916) alman dilində yazdığı "İdrak və yanılma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1905

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes,

Vol. 4

Reason in Art

 

   İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin dördüncü cildi: : Zəka incəsənətdə

 Video-En.

 

 

1905

 Houston Stewart Chamberlain

 Video-Az.

  

 Arische Weltanschauung

 

 İngilis-alman yazıçısı, sosioloq, filosof, irqçilik nəzəriyyəsinin banilərindən biri, sonradan nasional-sosialistlər tərəfindən xalq mütəfəkkiri adlandırılan Hyuston Styuart Çemberlenin (1855-1927) əsas olan "Ari dünyagörüşü" adlı əsəri. Çemberlen iddia edir ki, ari irqi digər irqlərdən daha üstündür, tevton mənşəli xalqlar pozitiv rol oynadıqları halda, yəhudilər mənfi rol oynamışlar. Ari irqin nümayəndələri olaraq isə, yalnız almanları deyil, həm də keltləri, slavyanları, yunanları və latınları qəbul etmişdir.

 Video-En.

 

 

1905

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

  Geschichte der Staatstheorien

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professor Ludviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "Dövlət nəzəriyyələrinin tarixi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1905 

  Əli bəy Hüseynzadə

 Video-Az.

 

  Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir

  Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Əli bəy Hüseynzadənin(1864-1940) Həyat qəzetində 1905-ci ildə dərc olunmuş“Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir” adlı məqaləsi. Məqalədə türklərin böyük bir ərazidə yaşadığı, zəngin dəyərlərə malik olduğu, tarixi qerd olunur. Bu məqalədə islam dininə münasibəti və bu din haqqında düşüncələrini daha qabarıq şəkildə əks etdirmişdir. Müəllif türk xalqlarının islamaqədərki, eləcə də islamı qəbul edəndən sonrakı dövrü təsvir edir. Bununla yanaşı, müəllif xristianlıq və yəhudiliyə etiqad edənlərdən də söhbət açır. İslamı qəbul etmələrini türklər üçün təqdirəlayiq kimi göstərir. Belə qeyd edir ki, türk xalqlarının bir din altında birləşmələri onları daha güclü edə bilər. Əsərdə müəllifin islam dininə, bu dinin qayda-qanunlarına riayəti və rəğbəti də nəzərdən qaçmamışdır.

 Video-En.

 

1905

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Новый мир.

(Статьи 1904 - 1905)

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) 1904 - 1905-ci illərdə yadığı məqalələrindən tərtib olunmuş "Yeni dünya" adlı məqalələr məcmuəsi.

 Video-En.

 

 

 

1906

 

1906

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

Critique de la doctrine de Kant

 

  Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin(1815-1903) "Kant təliminin tənqidi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1906

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Philosophische Terminologie in psychologischer Ansicht

 

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Fəlsəfi terminologiya psixoloji baxımda" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1906

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Эмпириомонизм. Статьи по философии. кн. III

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Empiriononizm" ümumi ad altında çap etdirdiyi Fəlsəfi məqalələr üçcildliyinin üçüncü kitabı.

 Video-En.

 

 

1906

 

  Harold Joachim

 Video-Az.

 

 The Nature of Truth

 

  Britaniya filosofu  Harold Coakimin(1868-1938) "Həqiqətin təbiəti" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1906

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Ethik und materialistische Geschichtsauffassung

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Etika və tarixi materialist anlayışı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1906

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Революция и ее силы

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İnqilab və onun qüvvələri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1906-

1907

 

 Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 Анархизм или социализм?

 Stalinin gürgü Kropotkinçi anarxistlər əleyhinə "Anarxizm və ya sosializm"  ümumi başlığı altında yazdığı məqalələr seriyası

Video-En.

 

 

1906

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes,

Vol. 5 Reason in science

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin sonuncu, beşinci cildi: Zəka elmdə

 Video-En.

 

1906

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Science and Idealism

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "Elm və idealizm" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1907 

 

 

1907

  William James

 Video-Az.

 Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking

Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin(1842-1910) "Prqamatizm: təfəkkrün bəzi köhnə yolları üçün yeni ad" adlı əsəri

 Video-En.

 

1907

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

Harvard Philosophy Club lecture on "Logical Methodeutic"

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin(1839-1914) Harvard Fəlsəfə Klubunda "Məntiqi Methodeutic"("Məntiqi Universal Ritorika") mövzusunda oxuduğu mühazirə.

 Video-En.

 

1907

William Graham Sumner

 Video-Az.

 

 Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals

 

Amerikan sosioloqu, Yel Universitetinin professoru, "ilk sosiologiya professoru" kimi tanınan Uilyam Qrehem Samnerin(1840-1910) "Xalq adətləri: adətlərin, vərdişlərin, maneraların və əxlaqın sosioloji əhəmiyyətinin tədqiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1907

  Henri Bergson.

 Video-Az.

 

 L'Évolution créatrice

 

  Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Yaradıcı təkamül" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1907

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Metaphysik

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun(1832-1920) "Metafizika" adlı əsəri.

Video-En.

 

1907

 Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Новое религиозное сознание и общественность

 

  Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Yeni dini şüur və ictimaiyyət" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1908 

 

 

1908

 3rd İnternational Congress of Philosophy.  Heidelberg,  Germany

 Video-Az.

 

 

 

  Almaniyanın Heydelberq şəhərində keçirilən 3-cü Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1908

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

 The Teacher

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "Müəllim" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1908

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

 Der Begriffund die Tragodie der Kultur

 

   Alman filosofu Georg Zimmelin(1858-1918) "Mədəniyyətin anlayışı və faciəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1908

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

The Philosophy of Loyalty

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) "Loyallığın fəlsəfəsi" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

1908

  Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

 Personalism

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun(1847-1910) "Personalism" adlı əsəri    

 Video-En.

 

 

1908

   Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

 A Neglected Argument for the Reality of God

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin(1839-1914) "Tanrlnın rallığına dair unudulmuş arqument" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1908

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

Science et méthode

 

Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin(1854-1912) "Elm və metod" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

1908

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Der Ursprung des Christentums

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Xristianlığın mənşəli" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1908

  Émile Boutroux

 Video-Az.

 

 Science et religion dans la philosophie contemporaine

 

  Fransız filosofu və fəlsəfə tarixçisi, spiritualizmin nümayəndəsi  Emil Butrunun(1845-1921) "Elm və din müasir fəlsəfədə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1908

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

Ecce Homo – Wie man wird, was man ist

 

   Alman filosofu Friedrich Nitşenin(1844-1900) ölümündən sonra çap olunan "Ecce Homo – Var olmağın necə var olması" adlı əsəri

 Video-En.

 

1908

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

Soziologie

 

Alman filosofu Georq Zimmelin(1858-1918) "Sosiologiya" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1908

  Max Planck

Video-Az.

 

  Die Einhalt des physikalischen Weltbildes

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Dünyanın fiziki mənzərəsinin vəhdəti" mövzusunda Leyden universitetində oxuduğu mühazirədə atomosmi müdafiə edir, atomizmi inkar edən Maxın əleyhinə çıxış esir, "təfəkkürün qənaəti prinsipi"ni tənqid edir

Video-En.

 

1908

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

 Die Gesellschaft zu zweien

 

   Alman filosofu Georg Zimmelin(1858-1918) "İki nəfərin cəmiyyəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1908

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

 The Life of Alice Freeman Palmer

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1908

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 On the Witness Stand

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1909 

 

 

1909

  Benedetto Croce

 Video-Az.

 

 Filosofia dello spirito. 2.

Logica come scienza del concetto puro

 

    İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Məntiq xalis anlayış haqqında elm kimi" adlı ikinci bölümü.

Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Məntiq xalis anlayış haqqında elm kimi" adlı əsər ruhun (zəkanın) iki nəzəri fəaliyyət cferasından ikincisinə - anlayışlı təfəkkürə həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1909

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 What is Vital in Christianity?

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) "Xristianlıqda həyati olan nədir" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1909

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 The Moral Economy

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "Əxlaqi təsərrüfat" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1909

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 The Eternal Values

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "Əbədi dəyərlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1909

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

  Kriminalität als gesellschaftlicher Erscheinung

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Cinayətkarlıq sosial fenomen kimi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1909

  Əhməd bəy Ağayev (Əhməd Ağaoğlu)

 Video-Az.

 

Millət və millətçilik

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Tərəqqi" qazetində çap etdirdiyi "Millət və millətçilik" adlı məqaləsi.   

 Video-En.

 

 

1909

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

 Platons Logik des Seins

 Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartmanın(1882-1950) "Platonun varlıq məntiqi" adlı əsəri

Video-En.

 

1909

  Wilhelm Ostwald

 Video-Az.

 

 Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft

 

  Baltik-alman kimyaçısı və filosofu  Vilhelm Ostwaldın(1853-1932) "Kulturalogiyanın energetik əsası" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1909

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Der Weg zur Macht

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Hakimiyyətə aparan yol" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1909

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Материализм и эмпириокритицизм

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Materializm və empiriokratisizm" adlı əsəri

 Video-En.

    

1909

  Benedetto Croce

 Video-Az.

 

Filosofia dello spirito. 3.

Filosofia della pratica. Economia ed etica

 

 İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Praktikanın fəlsəfəsi: iqtisadiyyat və etika" adlı üçüncü bölümü.

Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Praktikanın fəlsəfəsi: iqtisadiyyat və etika" adlı əsər ruhun (zəkanın) iki praktiki fəaliyyət cferalarına - iqtisadiyyata və etikaya - həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

1909

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

Die Sitte

 

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Əxlaq" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1910 

 

 

1910

  Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

 The Essence of Religion

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun(1847-1910) "Dinin mahiyyəti" adlı əsəri    

 Video-En.

 

1910

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Philosophical Essays

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Fəlsəfi esse" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1910

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

  Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan Lüsyen Levi-Brülün(1857-1939)   "İbtidai cəmiyyətlərdə mental funksiyalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1910

Paul Natorp

Video-Az.

 

 Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften

 Alman filosofu, müəllimi Kohenlə birgə Marburq məktəbinn rəhbəri Paul Natorpun(1854-1924) "Dəqiq elmlərin məntiqi əsasları" adlı əsəri

Video-En.

 

1910

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Падение великого фетишизма. (Современный кризис идеологии). Вера и наука. (О книге В Ильина "Материализм и эмпириокритицизм"

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Böyük fetişizmin çöküşü" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1910

  L.Couturat, O.Jespersen, R.Lorenz, Ostwald Wilhelm, and L.Pfaundler

 Video-Az.

 

 International language and science: Considerations on the introduction of an international language into science. London.

 

  L.Kutyura, O.Espersenə , R.Lorenzə,Vilhelm Ostvalda və L.Pfaundlerə aid olan  "Beynəlxalq dil və elm: beynəlxalq dilin elmə tətbiqi probleminin analizi" adlı əsəri 

 Video-En.

  

1910

  Ernst Mach

 Video-Az.

 

   Plankın ona qarçı tənqinə cavab verərək Max bildirir ki, atomizm də dinin bir formasısır, bütün digər dinlər kimi müövhumata və xürafata əsaslanır.

 Video-En.

 

1910

  Max Planck

 Video-Az.

 

   Plank Maxın ona qarçı tənqinə cavab verərək bildirir ki, Maxın nəzəriyyəsinə bənzər formal nəzəriyyə ümumiyyətlə heç bir fiziki nəticəyə malik ila bilməz, nə düzgün, də də qeyri-düzgün.

 Video-En.

 

1910

  Ernst Mach

 Video-Az.

 

 

Plankın atomizm də dinin bir formasısır, bütün digər dinlər kimi müövhumata və xürafata əsaslanır.

 Video-En.

  

1910

   Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Духовный кризис интеллигенции

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "İntellegensiyanın mənəvi böhranı" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1910

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Интеллигенция и социализм

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İntellegensiya və sosializm" adlı əsəri

Video-En.

 


1911 

 


1911

 4th İnternational Congress of Philosophy. Bologna,  Italy

 Video-Az.

 

 

 

  İtaliyanın Bolonya şəhərində keçirilən 4-cü Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1911

 Hans Vaihinger

 Video-Az.

 

 Philosophie des Als Ob

Alman filosofu, fiksionalizmin banisi Hans Fayhinger(1852-1933) özünün "Fəlsəfə əgər olsaydı" adlı əsərində elmin anlayışlarını fiksiyalar adlandırır.

 Video-En.


1911

 

 Edmund Husserl

 Video-Az.

 

  Philosophie als strenge Wissenschaft

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin(1859-1938) "Fəlsəfə ciddi elm kimi" adlı əsəri

 Video-En.


1911

 First Solvay Conference on Physics on Physics. Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 Video-Az.

 

 La théorie du rayonnement et les quanta

(The theory of radiation and quanta.)

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün Belçika alimi və sənayeçisi Ernest Solvenin şəxsi təşəbbüsü ilə şəxsi vəsaiti hesabına Brüssel şəhərində "Radiasiya və kvant nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 1-ci Solvey konfransının materialları  

 Video-En.

 

1911

 Franz Brentano

 Video-Az.

 

  Die Klassifikation von Geistesphänomenen

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun(1838-1917) alman dilində yazdığı "Psixoloji fenomenlərin təsnifatına dair" adlı əsəri

 Video-En.

 

1911

Paul Natorp

Video-Az.

 

Philosophie, ihr Problem und ihre Probleme. Einführung in den kritischen Idealismus. Göttingen,

 

 Alman filosofu, müəllimi Kohenlə birgə Marburq məktəbinn rəhbəri Paul Natorpun(1854-1924) "Fəlsfə, onun problemi və problemləri. Tənqidi idealizmə giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1911

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

Probleme der Völkerpsychologie

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun(1832-1920) "Xalqların psixologiyası problemləri" adlı əsəri

Video-En.

 

1911

  Лев Миха́йлович Лопа́тин

Video-Az.

 

 Философские характеристики и речи

 

 Rus spiritualist filosofu və psixoloqu, Rusiyada ilk nəzəri fəlsəfə sisteminin yaradıcısı, Moskva Universitetinin professoru, Moskva Psixologiya Cəmiyyətinin sədri, «Вопросы философии и психологии» jurnalının redaktoru, Vl.Solovyovun yaxın dostu və opponenti Lev Mixayloviç Lopatinin(1855-1920) "Fəlsəfi xarakteristikalar və çıxışlar"indan ibarət kitabı

Video-En.

 

 

1911

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Культурные задачи нашего времени

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Bizim zəmanənin mədəni vəzifələri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1911

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Философия свободы

 

  Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Azadlığın fəlsəfəsi" adlı əsəri      

 Video-En.

 

 

1912 


 

1912

  William James

 Video-Az.

 

Essays in Radical Empiricism

 

   Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin(1842-1910) "Radikal empirizmə dair esse" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Философия живого опыта. Популярные очерки. Материализм, эмпириокритицизм, диалектический материализм, эмпириомонизм, наука будущего

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Canlı təcrübənin fəlsəfəsi" adlı kitabı.

 Video-En.

 

 

 

1912

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 William James, and Other Essays on the Philosophy of Life

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) "Uilyan Cayms, və Həyatın fəlsəfəsinə dair digər esselər" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

 

1912

 Jan Łukasiewicz

Video-Az.

 

 O twórczości w nauce

Polşa məntiqçisi, Lvov-Varşava məktəbinin əsas nümayəndələrindən biri, Varşava Universitetinin fəxri professoru, 1945-ci ildən Dublində İrland Kral Akademiyasının professoru Yan Lukaseviçin (1878-1956) polyak  dilində yazdığı "Elmdə yaradıcılığa dair" adlı əsəri 

Video-En.

 

 

1912

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

 Intimations of Immortality in the Sonnets of Shakespeare

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "Şekspirin sonetlərində əbədiyyət ehkamları" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 Present Philosophical Tendencies:

A Critical Survey of Naturalism, Idealism, Pragmatism, and Realism, together with a Synopsis of the Philosophy of William James

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin (1876-1957) "Müasir fəlsəfi tendensiyalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1912

 Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

Kant and Spencer: A Critical Exposition

   Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian, Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun(1847-1910) ölümündən sonra çap olunan "Kant və Spenser: tənqidi təsvir" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

  Rudolf Hermann Lotze

Video-Az.

 

 System der Philosophie, 2 Bde.

 

 Alman spiritualist filosofu, həkim, psixoloq və təbiətşünas Rudolf Hermann Lotzenin (1817-1881) ölümündən sonra çap olunan iki cildlik "Fəlsəfə sistemi" adlı  əsəri

Video-En.

 


1912

 Edwin Holt (Harvard University), Walter Taylor Marvin (Rutgers College), William Pepperell Montague (Columbia University), Ralph Barton Perry (Harvard), Walter Boughton Pitkin (Columbia) and Edward Gleason Spaulding (Princeton University)

 Video-Az.

 

  The New Realism: Cooperative Studies in Philosophy

Edwin Holt: The Place of Illusory Experience in a Realistic World

 "Yeni realizm" məcmuəsinin müəllifləri belə hesab edirlər ki, Con Lokkun epistemoloji dualizmindən, "obyekt özlüyündə və obyekt haqqında bizim fikirlərimiz müxtəlif şeylərdir" düşüncəsindən imtina etmək gərəkdir.

 Video-En.

 

1912

Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The Problems of Philosophy

 

   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Fəlsəfənin problemləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

  Emile Durkheim

Video-Az.

 

 Les Formes elementaires de la vie religieuse

 

 Yəhudi mənşəli fransız  filosofu və sosioloqu, fransız sosiologiya məktəbinin və struktur-funksional analizin banisi Emil Dürkheymin(1858-1917) "Dini həyatın elementar formaları" adlı əsəri

Video-En.

 

1912

 Otto Neurath

Video-Az.

 

 Das Problem des Lustmaximums

 

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın(1882-1945) maksimal həzz ideyasının tənqidinə həsr olunmuş "Maksimal həzz problemi" mövzusunda mühazirələri.

Video-En.

 

1912

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 Wandlungen und Symbole der Libido

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı(1875-1961) alman dilində yazdığı "Libidonun metamorfoz simvolları" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

  Wilhelm Ostwald

 Video-Az.

 

 Der energetische Imperativ

 

  Baltik-alman kimyaçısı və filosofu  Vilhelm Ostwaldın(1853-1932) "Energetik imperativ" adlı əsəri 

 Video-En.

    

1912

 Hermann Cohen

 Video-Az.

  

 System der Philosophic 1. Theil.

Ästhetik des reinen Gefühls

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) birinci hissəsi məntiqə, ikinci hissəsi etikaya, üçüncü hissəsi estetikaya, dördüncü hissəsi psixologiyaya həsr olunması nəzərdə tutulan "Fəlsəfə sistemi"nin üçüncü hissəsi kimi çap olunana "Xalis hissin estetikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1912

 Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

 Демократия и абсолютизм

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Demokratiya və mütləqiyyət" adlı əsəri

Video-En.

 

1912

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Алексей Степанович Хомяков

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Aleksey Stapanoviç Xomyakov" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1913 


 

1913

  2nd Solvay Conference on Physics

 Video-Az.

 

 

La structure de la matière

(The structure of matter)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Materiyanın strukturu" mövzusu üzrə keçirilən 2-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1913

 Albert Einstein

Video-Az.

 

 Max Planck, als Forscher 

 

  Yəhudi mənşəli alman fiziki Albert Eynşteynin(1879-1955) "Maks Plank tədqiqatçı kimi" adlı adlı əsərində Маks Plankın(1858-1947) "Yeni energetikanın əleyhinə" məqaləsi barədə yazır ki, bu yığcam və ustalıqla yazılmış qeyddə göstərilir ki, energetika evristik metod olaraq heç bir dəyərə malik deyidir, uğursuz anlayışlarla əməliyyat aparır. Elmi təfəkkürün həqiqi tərəfdarı olan hər kəs bu qeydləri oxuyakən həzz alır və bu həzz həmin qeydlərdə tənqid olunan əsərləri oxuyarkən çəkdiyi əzabın mükafatıdır.

Video-En.

 

1913

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

On the Constitution of Atoms and Molecules

 

Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Bor (1885-1962) özünün "Atomların və molekulların quruluşu haqqında" adlı məqaləsində özünün məşhur postulatlarını irəli sürür.

 Video-En.

 

1913

   Arthur Conan Doyle,

William Pène du Bois (Illustrator),

John Dickson Carr (Introduction),

Harlow Shapley (Epilogue)

 Video-Az.

 

 The Poison Belt

  İngilis yazıçısı Konan Doylın(1859-1930) "Zəhərlənmiş kəmər" elmi-fantastik povesti. Əsərin epiloqu görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) tərəfindən yazılmışdır.

 Video-En.

 

 

1913

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

 Dernières Pensées

 

   Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin(1854-1912) ölümündən sonra çap olunan "Son filirlər" adlandırılan adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1913

  Ferdinand de Saussure

 Video-Az.

 

 Cours de linguistique générale

 

Semiologiyanın və struktur lingvistikasının əsasını qoyan, XX əsr lingvistikasının atası hesab edilən, bütövlükdə XX əsr humanitar təfəkkürünün inkişafında iz buraxan Isveşrə linvisti Ferdinand de Sösürün (1857-1913) ölümündən sonra çap olunan "Ümumi lingvistika kursu" adlı əsəri. Sösür burada semiologiyanı cəmiyyət həyatı çərçivəsində işarələrin həyatını öyrənən elm kimi səciyyələndirir.

 Video-En.

 

1913

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Psychotechnics, Psychology and Industrial Efficiency

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1913

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

  Allgemeine Psychopathologie

 

Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Ümumi psixopatologiya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1913

 Max Scheler

Video-Az.

 

Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Simpatiyanın fenomenologiyası və nəzəriyyəsinə dair, sevgi və nifrət hissləriri haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1913

 Edmund Husserl

 Video-Az.

 

  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin(1859-1938) "Xalis fenomenologiya və fenomenoloji fəlsəfəyə dair ideyalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1913

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Три источника и три составных части марксизма

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Marksizmin üç mənbəyi və üç tərkib hissəsi haqqında" adlı əsəri

 Video-En.